ОП Ид.No
1347
Обект на поръчката
14.10.2019 14:55:59
Строителство
Предмет на поръчката
14.10.2019 14:55:59
Ремонт на покривна конструкция на опорен пункт Дерманци към ОПУ Ловеч
Ред за провеждане
14.10.2019 14:55:59
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
14.10.2019 14:55:59
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
14.10.2019 14:55:59
РД-11-76 от 14.10.2019
Обявление/Публична покана
14.10.2019 14:55:59
24-00-255 от 14.10.2019
Документация
14.10.2019 14:55:59
 
Номер на преписка в АОП
14.10.2019 14:55:59
00044-2019-0114
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
14.10.2019 14:55:59
 
21.11.2019 17:42:04
1.16 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
28.11.2019 11:20:06
 
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
06.01.2020 09:05:19
 
06.01.2020 09:05:19
0.86 MB
06.01.2020 09:05:19
0.81 MB
06.01.2020 09:05:19
2.41 MB
Решение за класиране
06.01.2020 09:05:19
Решение №РД-11-110 от 05.12.2019
 
Договор No.№РД-37-2 /17.12.2019
Обособена позиция
09.01.2020 10:48:06
1
Предмет на договора
09.01.2020 10:48:06
Ремонт на покривна конструкция на опорен пункт Дерманци към ОПУ Ловеч
Договор тип
09.01.2020 10:48:06
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
09.01.2020 10:48:06
№РД-37-2 от 17.12.2019
Стойност на договора
09.01.2020 10:48:06
BGN, 1 162.65, 20.00, 1 395.18
Срок за изпълнение
09.01.2020 10:48:06
17.01.2020
Изпълнител
09.01.2020 10:48:06
Вълковстрой инженеринг ЕООД
Уведомление на АОП за сключен договор
09.01.2020 11:44:17
24-00-321 от 30.12.2019
Основание за приключване на договора
09.01.2020 10:48:06
Обявление за приключил договор