ОП Ид.No
1349
Обект на поръчката
25.10.2019 11:53:34
Услуга
Предмет на поръчката
25.10.2019 11:53:34
„ИЗРАБОТВАНЕ НА РАЗШИРЕН ИДЕЕН ПРОЕКТ С ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЪЛНИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ И ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН НА АМ „ЧЕРНО МОРЕ“
Ред за провеждане
25.10.2019 11:53:34
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
25.10.2019 11:53:34
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
25.10.2019 11:53:34
158 от 22.10.2019
940347/22.10.2019
25.10.2019 11:53:34
0.19 MB
Обявление/Публична покана
25.10.2019 11:53:34
от 22.10.2019
940353/22.10.2019
25.10.2019 11:53:34
0.2 MB
Документация
25.10.2019 11:53:34
 
Разяснения по документация за участие
25.10.2019 11:53:34
 
Номер на преписка в АОП
25.10.2019 11:53:34
00044-2019-0122
Срок за получаване на офертите
25.10.2019 11:53:34
28.11.2019 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
25.10.2019 11:53:34
 
29.01.2020 15:14:31
2.85 MB
29.01.2020 15:14:31
9.26 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
11.03.2020 10:43:54
53-00-2261 от 11.03.2020
На 16.03.2020 г., от 11:00 часа, в зала 702 на VII-ми етаж, в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура"
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
13.07.2020 11:36:59
 
13.07.2020 11:36:59
0.24 MB
13.07.2020 11:36:59
0.12 MB
13.07.2020 11:36:59
0.88 MB
13.07.2020 11:36:59
0.27 MB
Решение за класиране
13.07.2020 11:36:59
91 от 09.07.2020
13.07.2020 11:36:59
0.16 MB
 
Договор No.РД-37-15/26.10.2020
Обособена позиция
30.10.2020 10:33:29
1
Предмет на договора
30.10.2020 10:33:29
„ИЗРАБОТВАНЕ НА РАЗШИРЕН ИДЕЕН ПРОЕКТ С ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЪЛНИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ И ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН НА АМ „ЧЕРНО МОРЕ“
Договор тип
30.10.2020 10:33:29
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
30.10.2020 10:33:29
РД-37-15 от 26.10.2020
998348/27.10.2020 г.
30.10.2020 10:33:29
9.74 MB
30.10.2020 10:33:29
0.13 MB
30.10.2020 10:33:29
0.95 MB
Стойност на договора
30.10.2020 10:33:29
BGN, 7 930 000.00, 20.00, 9 516 000.00
Срок за изпълнение
30.10.2020 10:33:29
 
365 дни
Изпълнител
30.10.2020 10:33:29
177445416, ДЗЗД ЕКИП ПРОЕКТ АМ ЧЕРНО МОРЕ (Капитал Уотър Системс ЕООД, Пи Ес Консулт ООД и Проес Консулторес SA (АД)