ОП Ид.No
1352
Обект на поръчката
18.11.2019 11:17:31
Услуга
Предмет на поръчката
18.11.2019 11:17:31
„Изпълнение на консултантска услуга във връзка със строителството на проект ROBG-390 „Основен ремонт на път II 81 Костинброд - Берковица - Монтана от км 94+000 до км 101+199.48, област Монтана“, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния - България 2014 – 2020
Ред за провеждане
18.11.2019 11:17:31
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
18.11.2019 11:17:31
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
18.11.2019 11:17:31
172 от 13.11.2019
944313/13.11.2019 г.
18.11.2019 11:17:31
0.18 MB
Обявление/Публична покана
18.11.2019 11:17:31
от 13.11.2019
944314/13.11.2019 г.
18.11.2019 11:17:31
0.21 MB
Документация
18.11.2019 11:17:31
 
Номер на преписка в АОП
18.11.2019 11:17:31
00044-2019-0134
Срок за получаване на офертите
18.11.2019 11:17:31
20.01.2020 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
18.11.2019 11:17:31
 
10.02.2020 14:36:47
0.71 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
21.04.2020 14:00:15
53-00-3524 от 21.04.2020
На 24.04.2020 г. от 11:00 часа, в зала 701 на VII-ми етаж в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура"
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
08.06.2020 11:25:28
 
08.06.2020 11:25:28
1.05 MB
08.06.2020 11:25:28
0.16 MB
08.06.2020 11:25:28
2.48 MB
08.06.2020 11:25:28
0.34 MB
Решение за класиране
08.06.2020 11:25:28
68 от 08.06.2020
08.06.2020 11:25:28
0.14 MB
 
Договор No.РД-37-12/21.07.2020
Обособена позиция
29.07.2020 10:40:39
1
Предмет на договора
29.07.2020 10:40:39
„Изпълнение на консултантска услуга във връзка със строителството на проект ROBG-390 „Основен ремонт на път II 81 Костинброд - Берковица - Монтана от км 94+000 до км 101+199.48, област Монтана“, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния - България 2014 – 2020
Договор тип
29.07.2020 10:40:39
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
29.07.2020 10:40:39
РД-37-12 от 21.07.2020
989061/28.07.2020 г.
29.07.2020 10:40:39
1.44 MB
29.07.2020 10:40:39
0.14 MB
29.07.2020 10:40:39
0.05 MB
Стойност на договора
29.07.2020 10:40:39
BGN, 111 249.32, 20.00, 133 499.18
Срок за изпълнение
29.07.2020 10:40:39
 
15 месеца
Изпълнител
29.07.2020 10:40:39
ПЪТИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ АД
Промени в условията на договора
03.08.2020 11:14:39
 
Уведомление на АОП за изпълнен договор
08.11.2022 14:38:59
24-00-2833 от 08.11.2022
1039276/08.11.2022