ОП Ид.No
1354
Обект на поръчката
25.10.2019 16:03:34
Строителство
Предмет на поръчката
25.10.2019 16:03:34
„Проектиране и строителство на обект: „Обход на гр. Габрово от км 20+124,50 до км 30+673,48, включително тунел под връх Шипка“
Ред за провеждане
25.10.2019 16:03:34
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
25.10.2019 16:03:34
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
25.10.2019 16:03:34
160 от 22.10.2019
940429/22.10.2019
25.10.2019 16:03:34
0.18 MB
Обявление/Публична покана
25.10.2019 16:03:34
от 22.10.2019
940434/22.10.2019
25.10.2019 16:03:34
0.2 MB
Документация
25.10.2019 16:03:34
 
25.10.2019 16:03:34
210.21 MB
Решение за промяна
11.11.2019 10:51:56
943754/08.11.2019 г. - 171 от 08.11.2019
11.11.2019 10:51:56
0.18 MB
Променена Документация
11.11.2019 10:51:56
 
11.11.2019 11:48:40
3.78 MB
Разяснения по документация за участие
25.10.2019 16:03:34
 
Разяснения по документация за участие
16.01.2020 10:41:42
До всички заинтересовани лица: Уведомяваме Ви, че срокът за подаване на оферти в процедурата ще бъде удължен. С Решение № 4/16.01.2020 г. на основание чл. 100, ал. 7, т. 2 от ЗОП са променени сроковете по процедурата, както следва: Срок за получаване на оферти за участие до 09.04.2020 г., 17:30 ч.; Условия за отваряне на офертите на 10.04.2020 г., 14:00 ч. Решението е изпратено на 16.01.2020 г. за публикуване в РОП и ОВ на ЕС, като същото ще бъде публикувано в профила на купувача в деня на публикуването му в РОП.
Решение за промяна
20.01.2020 10:35:50
4 от 16.01.2020
20.01.2020 10:35:50
0.13 MB
Разяснения по документация за участие
04.02.2020 15:07:17
С публикувана на 31.03.2020 г. информация, във връзка със сроковете по производства по Закона за обществените поръчки /ЗОП/ пред Комисия за защита на конкуренцията /КЗК/, в условията на извънредно положение, КЗК уведомява, че: Предвид чл. 3, т. 2 и т. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., за срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат сроковете за обжалване на решенията на възложителите по процедури за възлагане на обществени поръчки, както и на действията и бездействията на възложители, с които се препятства достъпът или участието на лица в процедурите по Закона за обществените поръчки.
Номер на преписка в АОП
25.10.2019 16:03:34
00044-2019-0123
Срок за получаване на офертите
25.10.2019 16:03:34
09.04.2020 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
25.10.2019 16:03:34
 
01.07.2020 15:24:47
0.2 MB
01.07.2020 15:24:47
0.89 MB
14.07.2021 11:29:29
1.22 MB
14.07.2021 11:29:29
0.1 MB
14.07.2021 11:29:29
0.32 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
16.03.2021 15:39:06
53-00-2450 от 16.03.2021
На 19.03.2021г. от 13:00 часа, в зала № 701 на VII етаж, в сградата на АПИ, ще бъдат отворени ценовите предложения.
Решение за определяне на изпълнител
14.07.2021 11:29:29
86 от 14.07.2021
 
Договор No.РД-37-16/08.06.2022
Обособена позиция
20.06.2022 10:37:25
1
Предмет на договора
20.06.2022 10:37:25
„Проектиране и строителство на обект: „Обход на гр. Габрово от км 20+124,50 до км 30+673,48, включително тунел под връх Шипка“
Договор
20.06.2022 10:37:25
РД-37-16 от 08.06.2022
1035249/15.06.2022 г.
Стойност на договора
20.06.2022 10:37:25
BGN, 298 350 000.00, 20.00, 358 020 000.00
Изпълнител
20.06.2022 10:37:25
176466756, КОНСОРЦИУМ "ПСВТ"
Промени в условията на договора
10.02.2023 14:00:09