ОП Ид.No
1361
Обект на поръчката
27.12.2019 11:20:05
Строителство
Предмет на поръчката
27.12.2019 11:20:05
„Определяне на изпълнител за строителството на 4 /четири/ обекта – по обособени позиции: Обособена позиция 1 – „Укрепване на свлачище на път II-53 Елена-Сливен-Ямбол при км 107+200, област Сливен”; Обособена позиция 2 – „Укрепване на свлачище на път I-8 Хасково - Свиленград, от км 371+840 до км 372+200, област Хасково "; Обособена позиция 3–„Укрепване на свлачище на път I-4 (Е-772) Коритна - Български извор - Микре - о.п. Севлиево - Велико Търново - о.п. Омуртаг - о.п. Търговище - (о.п. Разград - о.п. Шумен), от км 84+624 до км 84+905 и откоса от южната му страна, област Габрово“; Обособена позиция 4 – „Укрепване на свлачище на път I-1 София - Перник от км 281+150 до км 281+600 - с. Владая, област София“
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция 1 – „Укрепване на свлачище на път II-53 Елена-Сливен-Ямбол при км 107+200, област Сливен”
2 Обособена позиция 2 – „Укрепване на свлачище на път I-8 Хасково - Свиленград, от км 371+840 до км 372+200, област Хасково "
3 Обособена позиция 3–„Укрепване на свлачище на път I-4 (Е-772) Коритна - Български извор - Микре - о.п. Севлиево - Велико Търново - о.п. Омуртаг - о.п. Търговище - (о.п. Разград - о.п. Шумен), от км 84+624 до км 84+905 и откоса от южната му страна, област Габрово“
4 Обособена позиция 4 – „Укрепване на свлачище на път I-1 София - Перник от км 281+150 до км 281+600 - с. Владая, област София“
Ред за провеждане
27.12.2019 11:20:05
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
27.12.2019 11:20:05
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
27.12.2019 11:20:05
204 от 23.12.2019
951146/23.12.2019 г.
27.12.2019 11:52:39
0.23 MB
Обявление/Публична покана
27.12.2019 11:20:05
от 23.12.2019
951149/23.12.2019 г.
27.12.2019 11:52:39
0.26 MB
Документация
27.12.2019 11:20:05
 
27.12.2019 11:20:05
1.06 MB
27.12.2019 11:20:05
290.41 MB
Разяснения по документация за участие
27.12.2019 11:20:05
 
Номер на преписка в АОП
27.12.2019 11:20:05
00044-2019-0148
Срок за получаване на офертите
27.12.2019 11:20:05
17.02.2020 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
27.12.2019 11:20:05
 
22.05.2020 13:32:21
1.22 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
19.10.2020 16:23:41
53-00-9848 от 19.10.2020
На 22.10.2020 от 11:00 часа в зала 702 на VII-ми етаж в ЦА на АПИ ще се проведе открито заседание, на което ще бъдат отворени ценовите предложения допуснатите участници.
19.10.2020 16:23:41
0.05 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
10.11.2020 14:11:00
 
10.11.2020 14:11:00
26.98 MB
10.11.2020 14:11:00
4.68 MB
10.11.2020 14:11:00
5.02 MB
Решение за определяне на изпълнител
10.11.2020 14:11:00
145 от 10.11.2020
 
Договор No.РД-33-1/01.02.2021
Обособена позиция
19.02.2021 14:10:56
1
Предмет на договора
19.02.2021 14:10:56
Обособена позиция 1 – „Укрепване на свлачище на път II-53 Елена-Сливен-Ямбол при км 107+200, област Сливен”
Договор
19.02.2021 14:10:56
РД-33-1 от 01.02.2021
1007635/16.02.2021г.
Стойност на договора
19.02.2021 14:10:56
BGN, 1 796 127.39, 20.00, 2 155 352.87
Изпълнител
19.02.2021 14:10:56
177166498, Хидро-Вод Строй ДЗЗД (Хидрострой АД и ВДХ АД)
Уведомление на АОП за изпълнен договор
02.11.2022 16:38:13
24-00-2741 от 02.11.2022
1039157/02.11.2022
 
Договор No.РД-33-2/04.02.2021
Обособена позиция
19.02.2021 14:10:56
2
Предмет на договора
19.02.2021 14:10:56
Обособена позиция 2 – „Укрепване на свлачище на път I-8 Хасково - Свиленград, от км 371+840 до км 372+200, област Хасково "
Договор
19.02.2021 14:10:56
РД-33-2 от 04.02.2021
1007635/16.02.2021г.
Стойност на договора
19.02.2021 14:10:56
BGN, 4 866 258.36, 20.00, 5 839 510.03
Изпълнител
19.02.2021 14:10:56
ДЗЗД АБ-Инфра
Уведомление на АОП за изпълнен договор
02.11.2022 16:38:13
24-00-2739 от 02.11.2022
1039158/02.11.2022
 
Договор No.РД-33-3/25.02.2021
Обособена позиция
01.03.2021 14:44:31
3
Предмет на договора
01.03.2021 14:44:31
Обособена позиция 3–„Укрепване на свлачище на път I-4 (Е-772) Коритна - Български извор - Микре - о.п. Севлиево - Велико Търново - о.п. Омуртаг - о.п. Търговище - (о.п. Разград - о.п. Шумен), от км 84+624 до км 84+905 и откоса от южната му страна, област Габрово“
Договор
01.03.2021 14:44:31
РД-33-3 от 25.02.2021
1008434/26.02.2021г.
Стойност на договора
01.03.2021 14:44:31
BGN, 2 302 248.75, 20.00, 2 762 698.50
Изпълнител
01.03.2021 14:44:31
ДЗЗД "Севлиово 2020"
Промени в условията на договора
20.03.2023 14:48:29
 
 
Договор No.РД-33-10/23.12.2020
Обособена позиция
11.01.2021 12:13:18
4
Предмет на договора
11.01.2021 12:13:18
Обособена позиция 4 – „Укрепване на свлачище на път I-1 София - Перник от км 281+150 до км 281+600 - с. Владая, област София“
Договор
11.01.2021 12:13:18
РД-33-10 от 23.12.2020
1004014/06.01.2021
11.01.2021 12:13:18
1.95 MB
11.01.2021 12:13:18
0.16 MB
11.01.2021 12:13:18
0.08 MB
Стойност на договора
11.01.2021 12:13:18
BGN
Изпълнител
11.01.2021 12:13:18
Иса 2000 ЕООД
Промени в условията на договора
20.03.2023 14:48:29