ОП Ид.No
1362
Обект на поръчката
23.12.2019 10:47:39
Строителство
Предмет на поръчката
23.12.2019 10:47:39
„Определяне на изпълнител на строително – монтажни работи за обект: Основен ремонт на Път III-811 по две обособени позиции: Обособена позиция I – Основен ремонт на Път III-811 „Сливница – Гълъбовци“ от км 9+280 до км 20+800; Обособена позиция II – Основен ремонт на Път III-811 „Гълъбовци- Ракита“ от км 20+800 до км 28+250“
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция I – Основен ремонт на Път III-811 „Сливница – Гълъбовци“ от км 9+280 до км 20+800;
2 Обособена позиция II – Основен ремонт на Път III-811 „Гълъбовци- Ракита“ от км 20+800 до км 28+250“
Ред за провеждане
23.12.2019 10:47:39
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
23.12.2019 10:47:39
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
23.12.2019 10:47:39
202 от 18.12.2019
950043/18.12.2019 г.
23.12.2019 10:47:39
0.19 MB
Обявление/Публична покана
23.12.2019 10:47:39
от 18.12.2019
950045/18.12.2019 г.
23.12.2019 10:47:39
0.23 MB
Документация
23.12.2019 10:47:39
 
Разяснения по документация за участие
23.12.2019 10:47:39
 
Номер на преписка в АОП
23.12.2019 10:47:39
00044-2019-0145
Срок за получаване на офертите
23.12.2019 10:47:39
13.02.2020 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
23.12.2019 10:47:39
 
29.04.2020 16:30:22
0.42 MB
29.04.2020 16:30:22
0.63 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
15.03.2021 16:09:48
53-00-2370 от 15.03.2021
Отваряне на ценови предложения на 18.03.2021 г. от 11:00 ч. в Зала 701, VII-ми етаж в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
22.03.2021 12:24:57
 
22.03.2021 12:24:57
0.48 MB
22.03.2021 12:24:57
4.97 MB
22.03.2021 12:24:57
0.26 MB
22.03.2021 12:24:57
0.45 MB
Решение за определяне на изпълнител
22.03.2021 12:24:57
39 от 22.03.2021
 
Договор No.РД-33-2/10.03.2022
Обособена позиция
21.03.2022 10:49:48
1
Предмет на договора
21.03.2022 10:49:48
Обособена позиция I – Основен ремонт на Път III-811 „Сливница – Гълъбовци“ от км 9+280 до км 20+800;
Договор
21.03.2022 10:49:48
РД-33-2 от 10.03.2022
1031734/16.03.2022 г.
21.03.2022 10:49:48
2.06 MB
21.03.2022 10:49:48
0.22 MB
21.03.2022 10:49:48
0.1 MB
21.03.2022 10:49:48
0.07 MB
Стойност на договора
21.03.2022 10:49:48
BGN, 11 622 051.55, 20.00, 13 946 461.86
Изпълнител
21.03.2022 10:49:48
113580690, Нивел Строй ЕООД
Промени в условията на договора
18.12.2023 10:39:30
 
 
Договор No.РД-33-1/10.03.2022
Обособена позиция
21.03.2022 10:49:48
2
Предмет на договора
21.03.2022 10:49:48
Обособена позиция II – Основен ремонт на Път III-811 „Гълъбовци- Ракита“ от км 20+800 до км 28+250“
Договор
21.03.2022 10:49:48
РД-33-1 от 10.03.2022
1031734/16.03.2022 г.
21.03.2022 10:49:48
2.04 MB
21.03.2022 10:49:48
0.22 MB
21.03.2022 10:49:48
0.12 MB
21.03.2022 10:49:48
0.07 MB
Стойност на договора
21.03.2022 10:49:48
BGN, 8 558 181.90, 20.00, 10 269 818.28
Изпълнител
21.03.2022 10:49:48
113580690, Нивел Строй ЕООД
Промени в условията на договора
18.12.2023 10:39:30