ОП Ид.No
1365
Обект на поръчката
26.11.2019 10:09:44
Строителство
Предмет на поръчката
26.11.2019 10:09:44
Укрепване на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления.
Ред за провеждане
26.11.2019 10:09:44
Други
Решение за откриване на процедурата
26.11.2019 10:09:44
от 23.10.2019
Номер на преписка в АОП
26.11.2019 10:09:44
Изключение от ЗОП
Договора се сключва при условията на чл. 14, ал. 1, т. 6 от ЗОП
 
Договор No.РД-33-14/23.10.2019
Обособена позиция
26.11.2019 10:09:44
1
Предмет на договора
26.11.2019 10:09:44
Укрепване на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления.
Договор тип
26.11.2019 10:09:44
Договор за изпълнение на обществена поръчка
945543/21.11.2019 г.
Договор
26.11.2019 10:09:44
РД-33-14 от 23.10.2019
Стойност на договора
26.11.2019 10:09:44
BGN
Изпълнител
26.11.2019 10:09:44
831646048, Автомагистрали ЕАД