ОП Ид.No
1366
Обект на поръчката
13.12.2019 14:27:35
Услуга
Предмет на поръчката
13.12.2019 14:27:35
„Разработване на нова интернет страница и миграция на съществуващото съдържание“
Ред за провеждане
13.12.2019 14:27:35
Публично състезание по ЗОП чл.18 ал.1 т.12
Вид процедура/основание за провеждане
13.12.2019 14:27:35
Публично състезание
Решение за откриване на процедурата
13.12.2019 14:27:35
199 от 13.12.2019
949272/13.12.2019 г.
13.12.2019 14:27:35
0.18 MB
Обявление/Публична покана
13.12.2019 14:27:35
от 13.12.2019
949275/13.12.2019 г.
13.12.2019 14:27:35
0.22 MB
Документация
13.12.2019 14:27:35
 
Номер на преписка в АОП
13.12.2019 14:27:35
00044-2019-0144
Срок за получаване на офертите
13.12.2019 14:27:35
13.01.2020 17:30
Решение за прекратяване
13.07.2020 10:33:20
89 от 09.07.2020