ОП Ид.No
1370
Обект на поръчката
18.12.2019 16:08:56
Доставка
Предмет на поръчката
18.12.2019 16:08:56
„Избор на изпълнител за доставка на термохартия за нуждите на НТУ (Национално Тол Управление)“
Ред за провеждане
18.12.2019 16:08:56
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица по ЗОП чл.20 ал.2
Вид процедура/основание за провеждане
18.12.2019 16:08:56
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
Обявление/Публична покана
18.12.2019 16:08:56
24-00-2136 от 18.12.2019
18.12.2019 16:24:56
0.35 MB
Документация
18.12.2019 16:08:56
 
18.12.2019 16:39:13
0.31 MB
Номер на преписка в АОП
18.12.2019 16:08:56
9095442/2019
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9095442
Срок за получаване на офертите
18.12.2019 16:08:56
22.01.2020 17:30
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9095887
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
18.12.2019 16:08:56
 
 
Договор No.Д-10/08.04.2020
Обособена позиция
13.04.2020 11:19:14
1
Предмет на договора
13.04.2020 11:19:14
„Избор на изпълнител за доставка на термохартия за нуждите на НТУ (Национално Тол Управление)“
Договор тип
13.04.2020 11:19:14
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
13.04.2020 11:19:14
Д-10 от 08.04.2020
13.04.2020 11:19:14
0.86 MB
13.04.2020 11:19:14
0.04 MB
Стойност на договора
13.04.2020 11:19:14
BGN, 20 422.00, 20.00, 24 506.40
Срок за изпълнение
13.04.2020 11:19:14
 
6 месеца
Изпълнител
13.04.2020 11:19:14
831200708, Мюрол България ООД