ОП Ид.No
1371
Обект на поръчката
09.12.2019 14:53:41
Доставка
Предмет на поръчката
09.12.2019 14:53:41
“Доставка на почистващи препарати и материали за поддръжка сгради от МТБ, собственост на АПИ ОПУ Смолян” с две обособени позиции: ОП 1: „Доставка на материали за поддръжка сгради на ОПУ - Смолян“ - с прогнозна стойност, в размер на 8 100 /осме хиляди и сто/ лева без ДДС, за срок на изпълнение 36 / тридесет и шест/ месеца; ОП 2: „Доставка на почистващи препарати и материали за ОПУ - Смолян“ - с прогнозна стойност, в размер на 7 200 /седем хиляди и двеста/ лева без ДДС, за срок на изпълнение 36 / тридесет и шест/ месеца.
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 “Доставка на почистващи препарати и материали за поддръжка сгради от МТБ, собственост на АПИ ОПУ Смолян” с две обособени позиции: ОП 1: „Доставка на материали за поддръжка сгради на ОПУ - Смолян“ - с прогнозна стойност, в размер на 8 100 /осeм хиляди и сто/ лева без ДДС, за срок на изпълнение 36 / тридесет и шест/ месеца; ОП 2: „Доставка на почистващи препарати и материали за ОПУ - Смолян“ - с прогнозна стойност, в размер на 7 200 /седем хиляди и двеста/ лева без ДДС, за срок на изпълнение 36 / тридесет и шест/ месеца.
2 ОП 2: „Доставка на почистващи препарати и материали за ОПУ - Смолян“ - с прогнозна стойност, в размер на 7 200 /седем хиляди и двеста/ лева без ДДС, за срок на изпълнение 36 / тридесет и шест/ месеца.
Ред за провеждане
09.12.2019 14:53:41
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица по ЗОП чл.20 ал.2
Вид процедура/основание за провеждане
09.12.2019 14:53:41
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
Обявление/Публична покана
09.12.2019 14:53:41
24-00-297 от 09.12.2019
Документация
09.12.2019 14:53:41
 
09.12.2019 14:53:41
0.11 MB
Номер на преписка в АОП
09.12.2019 14:53:41
9095180
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9095180
Срок за получаване на офертите
09.12.2019 14:53:41
17.12.2019 17:30
Документите се представят лично от участника или от упълномощен от него представител, чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: гр. Смолян 4700, бул. „България“ № 79 – Областно пътно управление, деловодство
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
09.12.2019 14:53:41
от 18.12.2019
27.12.2019 10:44:53
4.78 MB
 
Обособена позиция No.1
Обособена позиция
20.01.2020 15:27:25
1
Предмет на договора
20.01.2020 15:27:25
“Доставка на почистващи препарати и материали за поддръжка сгради от МТБ, собственост на АПИ ОПУ Смолян” с две обособени позиции: ОП 1: „Доставка на материали за поддръжка сгради на ОПУ - Смолян“ - с прогнозна стойност, в размер на 8 100 /осeм хиляди и сто/ лева без ДДС, за срок на изпълнение 36 / тридесет и шест/ месеца; ОП 2: „Доставка на почистващи препарати и материали за ОПУ - Смолян“ - с прогнозна стойност, в размер на 7 200 /седем хиляди и двеста/ лева без ДДС, за срок на изпълнение 36 / тридесет и шест/ месеца.
Договор тип
20.01.2020 15:27:25
Договор за изпълнение на обществена поръчка
ОП 1
20.01.2020 15:27:25
6.53 MB
Договор
20.01.2020 15:27:25
от 17.01.2020
20.01.2020 15:27:25
6.53 MB
Стойност на договора
20.01.2020 15:27:25
BGN, 8 094.75, 20.00, 9 713.70
Срок за изпълнение
20.01.2020 15:27:25
17.01.2023
Дата на приключване
20.01.2020 15:27:25
17.01.2020
Състояние на договора
20.01.2020 15:27:25
В изпълнение
Основание за приключване на договора
20.01.2020 15:27:25
С изпълнение на предмета на договора.
 
Обособена позиция No.2
Обособена позиция
20.01.2020 15:27:25
2
Предмет на договора
20.01.2020 15:27:25
ОП 2: „Доставка на почистващи препарати и материали за ОПУ - Смолян“ - с прогнозна стойност, в размер на 7 200 /седем хиляди и двеста/ лева без ДДС, за срок на изпълнение 36 / тридесет и шест/ месеца.
Договор тип
20.01.2020 15:27:25
Договор за изпълнение на обществена поръчка
20.01.2020 15:27:25
6.68 MB
Договор
20.01.2020 15:27:25
от 17.01.2020
20.01.2020 15:27:25
6.68 MB
Стойност на договора
20.01.2020 15:27:25
BGN, 5 980.77, 20.00, 7 176.92
Основание за приключване на договора
20.01.2020 15:27:25
С изпълнение на предмета на договора.
Гаранции
Гаранции