ОП Ид.No
1373
Обект на поръчката
13.02.2020 10:32:24
Услуга
Предмет на поръчката
13.02.2020 10:32:24
„Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с проектиране и строителство на обект: „Обход на гр. Габрово“ от км 20+124,50 до км 30+673,48, включително тунел под връх Шипка“
Ред за провеждане
13.02.2020 10:32:24
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
13.02.2020 10:32:24
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
13.02.2020 10:32:24
13 от 10.02.2020
959108/10.02.2020 г.
13.02.2020 10:32:24
0.32 MB
Обявление/Публична покана
13.02.2020 10:32:24
от 10.02.2020
959111/10.02.2020 г.
13.02.2020 10:32:24
0.24 MB
Документация
13.02.2020 10:32:24
 
Разяснения по документация за участие
13.02.2020 10:32:24
С публикувана на 31.03.2020 г. информация, във връзка със сроковете по производства по Закона за обществените поръчки /ЗОП/ пред Комисия за защита на конкуренцията /КЗК/, в условията на извънредно положение, КЗК уведомява, че: Предвид чл. 3, т. 2 и т. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., за срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат сроковете за обжалване на решенията на възложителите по процедури за възлагане на обществени поръчки, както и на действията и бездействията на възложители, с които се препятства достъпът или участието на лица в процедурите по Закона за обществените поръчки.
Номер на преписка в АОП
13.02.2020 10:32:24
00044-2020-0007
Срок за получаване на офертите
13.02.2020 10:32:24
13.04.2020 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
13.02.2020 10:32:24
 
16.06.2020 12:30:33
1.43 MB
10.02.2022 14:22:29
0.58 MB
10.02.2022 14:22:29
2.61 MB
10.02.2022 14:22:29
0.66 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
24.01.2022 15:10:45
53-00-699 от 24.01.2022
На 27.01.2022 г.от 11:00, часа в зала 702 (VII-ми етаж) в административната сграда на АПИ ще се проведе открито заседание, на което ще бъдат отворени ценовите предложения.
Решение за определяне на изпълнител
10.02.2022 14:22:29
6 от 10.02.2022
 
Договор No.РД-36-1/08.06.2022
Обособена позиция
20.06.2022 10:36:34
1
Предмет на договора
20.06.2022 10:36:34
„Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с проектиране и строителство на обект: „Обход на гр. Габрово“ от км 20+124,50 до км 30+673,48, включително тунел под връх Шипка“
Договор
20.06.2022 10:36:34
РД-36-1 от 08.06.2022
1035250/15.06.2022 г.
Стойност на договора
20.06.2022 10:36:34
BGN, 5 399 946.00, 20.00, 6 479 935.20
Изпълнител
20.06.2022 10:36:34
180713333, ДЗЗД "ТРАНСКОНСУЛТ-СВЕКО"