ОП Ид.No
1378
Обект на поръчката
16.12.2019 10:44:57
Услуга
Предмет на поръчката
16.12.2019 10:44:57
“Изпълнение на дейности за пътна безопасност и публичност на проект ROBG 390 “Основен ремонт на път II 81 Костинброд - Берковица - Монтана от км 94+000 до км 101+199.48, област Монтана”, финансиран по Програма Интеррег V A Румъния - България 2014 2020
Ред за провеждане
16.12.2019 10:44:57
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
16.12.2019 10:44:57
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
16.12.2019 10:44:57
198 от 13.12.2019
949215/13.12.2019 г.
16.12.2019 10:44:57
0.19 MB
Обявление/Публична покана
16.12.2019 10:44:57
от 13.12.2019
949217/13.12.2019 г.
16.12.2019 10:44:57
0.19 MB
Документация
16.12.2019 10:44:57
 
18.12.2019 10:14:27
0.48 MB
Номер на преписка в АОП
16.12.2019 10:44:57
00044-2019-0143
Срок за получаване на офертите
16.12.2019 10:44:57
10.02.2020 17:30
Решение за прекратяване
11.02.2020 11:22:45
14 от 11.02.2020