ОП Ид.No
1379
Обект на поръчката
16.12.2019 10:51:06
Услуга
Предмет на поръчката
16.12.2019 10:51:06
“Изпълнение на дейности за пътна безопасност и публичност, попадащи в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, на проект ROBG 390 “Основен ремонт на път II 81 Костинброд - Берковица - Монтана от км 94+000 до км 101+199.48, област Монтана”, финансиран по Програма Интеррег V A Румъния - България 2014 2020
Ред за провеждане
16.12.2019 10:51:06
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
16.12.2019 10:51:06
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
16.12.2019 10:51:06
197 от 13.12.2019
949210/13.12.2019 г.
16.12.2019 10:51:06
0.17 MB
Обявление/Публична покана
16.12.2019 10:51:06
от 13.12.2019
949213/13.12.2019 г.
16.12.2019 10:51:06
0.19 MB
Документация
16.12.2019 10:51:06
 
18.12.2019 10:10:14
0.45 MB
Номер на преписка в АОП
16.12.2019 10:51:06
00044-2019-0142
Срок за получаване на офертите
16.12.2019 10:51:06
06.02.2020 17:30
Решение за прекратяване
11.02.2020 11:25:18
15 от 11.02.2020