ОП Ид.No
1382
Обект на поръчката
20.12.2019 14:01:10
Услуга
Предмет на поръчката
20.12.2019 14:01:10
„Предоставяне на крайни устройства (платежни терминали ПОС) като услуга от Борика АД, ведно с поддържане и управление на системата включваща приемане и обработка на картови плащания за осигуряване на каналите за продажба и валидиране на продукти за електронно пътно таксуване, които Агенция „Пътна инфраструктура“ разкрива и оперира във връзка с изпълнение на задълженията си по чл.10, ал. 12 от Закона за пътищата.“
Ред за провеждане
20.12.2019 14:01:10
Договаряне без предварително обявление по ЗОП чл.18 ал.1 т.8
Вид процедура/основание за провеждане
20.12.2019 14:01:10
Договаряне без предварително обявление
Становище от АОП
30.12.2019 15:46:23
 
Решение за откриване на процедурата
20.12.2019 14:01:10
203 от 20.12.2019
950817/20.12.2019 г.
20.12.2019 14:01:10
0.27 MB
Номер на преписка в АОП
20.12.2019 14:01:10
00044-2019-0147
 
Договор No.Д-1/10.01.2020
Обособена позиция
21.01.2020 10:24:02
1
Предмет на договора
21.01.2020 10:24:02
„Предоставяне на крайни устройства (платежни терминали ПОС) като услуга от Борика АД, ведно с поддържане и управление на системата включваща приемане и обработка на картови плащания за осигуряване на каналите за продажба и валидиране на продукти за електронно пътно таксуване, които Агенция „Пътна инфраструктура“ разкрива и оперира във връзка с изпълнение на задълженията си по чл.10, ал. 12 от Закона за пътищата.“
Договор тип
21.01.2020 10:24:02
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
21.01.2020 10:24:02
Д-1 от 10.01.2020
955103/20.01.2020 г.
21.01.2020 10:24:02
0.57 MB
21.01.2020 10:24:02
0.05 MB
Стойност на договора
21.01.2020 10:24:02
BGN, 3 060 000.00, 20.00, 3 672 000.00
Срок за изпълнение
21.01.2020 10:24:02
 
36 месеца
Изпълнител
21.01.2020 10:24:02
201230426, Борика АД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
17.08.2023 15:21:49
24-00-2344 от 17.08.2023
1044584/17.08.2023