ОП Ид.No
1389
Предмет на поръчката
04.02.2020 09:58:42
"Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, предоставени за стопанисване и управление на АПИ ОПУ Перник, за период от 24 (двадесет и четири) месеца или до изчерпване на финансовия ресурс"
Ред за провеждане
04.02.2020 09:58:42
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
04.02.2020 09:58:42
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
04.02.2020 09:58:42
1 от 31.01.2020
04.02.2020 09:58:42
8.02 MB
Обявление/Публична покана
04.02.2020 09:58:42
24-00-15 от 31.01.2020
04.02.2020 09:58:42
14.33 MB
Документация
04.02.2020 09:58:42
 
04.02.2020 09:58:42
0.18 MB
04.02.2020 09:58:42
0.09 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
23.03.2020 14:11:40
53-00-183 от 23.03.2020
На 27.03.2020 г. от 11:00 часа в заседателна зала на етаж 2, в административната сграда на ОПУ Перник ще се проведе открито заседание, на което ще бъдат отворени ценовите предложения на участниците.
Номер на преписка в АОП
04.02.2020 09:58:42
00044-2020-0004
Срок за получаване на офертите
04.02.2020 09:58:42
 
02.03.2020 16:30 часа
Решение за класиране
30.04.2020 11:57:41
2 от 30.04.2020
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
04.02.2020 09:58:42
 
 
Договор No.РД-37-3/20.05.2020/29.05.2020
Обособена позиция
02.06.2020 12:10:08
1
Предмет на договора
02.06.2020 12:10:08
"Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, предоставени за стопанисване и управление на АПИ ОПУ Перник, за период от 24 (двадесет и четири) месеца или до изчерпване на финансовия ресурс"
Договор тип
02.06.2020 12:10:08
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Уведомление на АОП за сключен договор
02.06.2020 12:10:08
от 29.05.2020
Договор
02.06.2020 12:10:08
РД-37-3/20.05.2020 от 29.05.2020
02.06.2020 12:10:08
36.88 MB
Стойност на договора
02.06.2020 12:10:08
BGN, 40 000.00, 20.00, 48 000.00
Срок за изпълнение
02.06.2020 12:10:08
 
24 МЕСЕЦА ИЛИ ДО ИЗЧЕРПВАНЕ НА ФИНАНСОВИЯ РЕСУРС
Изпълнител
02.06.2020 12:10:08
ЕЛИТ-ОЙЛ СОФИЯ ООД, гр.Ямбол
Състояние на договора
02.06.2020 12:10:08
В изпълнение