ОП Ид.No
1390
Обект на поръчката
06.03.2020 11:17:07
Строителство
Предмет на поръчката
06.03.2020 11:17:07
„Изработване на технически проект и изпълнение на част от мерките за смекчаване въздействието на трафика върху дивите животни и птици в Кресненското дефиле, посочени в Решение по ОВОС № 3-3/2017 г., чрез изграждане и модифициране на оградни и дефрагментационни съоръжения по път I-1 от км 380+300 до км 396+137 (част от дясното платно на АМ Струма лот 3.2) и повишаване на безопасността в участъка“
Ред за провеждане
06.03.2020 11:17:07
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
06.03.2020 11:17:07
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
06.03.2020 11:17:07
27 от 04.03.2020
963117/04.03.2020 г.
06.03.2020 11:17:07
0.26 MB
Обявление/Публична покана
06.03.2020 11:17:07
от 04.03.2020
963135/04.03.2020 г.
06.03.2020 11:17:07
0.57 MB
Документация
06.03.2020 11:17:07
 
Разяснения по документация за участие
06.03.2020 11:17:07
С публикувана на 31.03.2020 г. информация, във връзка със сроковете по производства по Закона за обществените поръчки /ЗОП/ пред Комисия за защита на конкуренцията /КЗК/, в условията на извънредно положение, КЗК уведомява, че: Предвид чл. 3, т. 2 и т. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., за срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат сроковете за обжалване на решенията на възложителите по процедури за възлагане на обществени поръчки, както и на действията и бездействията на възложители, с които се препятства достъпът или участието на лица в процедурите по Закона за обществените поръчки.
Разяснения по документация за участие
21.04.2020 15:23:14
На 24.04.2020 г. до АОП е изпратено Решение № 47 от 24.04.2020 г. за одобряване на обявление за изменение, с което се променят първоначално определените срокове в процедурата за подаване и отваряне на офертите. Същото предстои да се публикува в "Официален вестник" на ЕС и в РОП.
Решение за промяна
27.04.2020 11:01:21
47 от 24.04.2020
974042/24.04.2020 г.
Номер на преписка в АОП
06.03.2020 11:17:07
00044-2020-0010
Срок за получаване на офертите
06.03.2020 11:17:07
28.05.2020 17:30
Решение за прекратяване
29.05.2020 16:32:08
63 от 29.05.2020
29.05.2020 16:32:08
0.13 MB
12.06.2020 10:25:40
0.2 MB