ОП Ид.No
1396
Обект на поръчката
13.03.2020 10:21:40
Строителство
Предмет на поръчката
13.03.2020 10:21:40
"Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: Път II 86 Средногорци - Рудозем и обходен път на гр. Рудозем от км 132+920 до км 135+530, включително изработване на технически проект и строителство (инженеринг) на виадукт при км 134+380", област Смолян, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: "Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: Път II 86 Средногорци - Рудозем и обходен път на гр. Рудозем от км 132+920 до км 134+280 и от км 134+480 до км 135+530, област Смолян". Обособена позиция № 2: "Изработване на технически проект и строителство (инженеринг) на виадукт при км 134+380 на път II 86 Средногорци - Рудозем, област Смолян".
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция № 1: "Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: Път II 86 Средногорци - Рудозем и обходен път на гр. Рудозем от км 132+920 до км 134+280 и от км 134+480 до км 135+530, област Смолян".
2 Обособена позиция № 2: "Изработване на технически проект и строителство (инженеринг) на виадукт при км 134+380 на път II 86 Средногорци - Рудозем, област Смолян".
Ред за провеждане
13.03.2020 10:21:40
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
13.03.2020 10:21:40
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
13.03.2020 10:21:40
28 от 10.03.2020
964225/10.03.2020 г.
13.03.2020 10:21:40
0.2 MB
Обявление/Публична покана
13.03.2020 10:21:40
от 10.03.2020
964189/10.03.2020 г.
13.03.2020 10:21:40
0.23 MB
Документация
13.03.2020 10:21:40
 
13.03.2020 10:21:40
0.58 MB
13.03.2020 10:21:40
1.09 MB
13.03.2020 12:06:52
26.74 MB
Разяснения по документация за участие
13.03.2020 10:21:40
С публикувана на 31.03.2020 г. информация, във връзка със сроковете по производства по Закона за обществените поръчки /ЗОП/ пред Комисия за защита на конкуренцията /КЗК/, в условията на извънредно положение, КЗК уведомява, че: Предвид чл. 3, т. 2 и т. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., за срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат сроковете за обжалване на решенията на възложителите по процедури за възлагане на обществени поръчки, както и на действията и бездействията на възложители, с които се препятства достъпът или участието на лица в процедурите по Закона за обществените поръчки.
Решение за промяна
04.05.2020 10:55:57
975078.30.04.2020 - 52 от 30.04.2020
Номер на преписка в АОП
13.03.2020 10:21:40
00044-2020-0013
Срок за получаване на офертите
13.03.2020 10:21:40
01.06.2020 17:30
На 30.04.2020 г. до АОП е изпратено Решение за одобряване на обявление за изменение, с което се променят първоначално определените срокове в процедурата за подаване и отваряне на офертите. Същото предстои да се публикува в РОП и "Официален вестник" на ЕС.
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
13.03.2020 10:21:40
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
19.06.2020 12:05:03
53-00-5505 от 19.06.2020
На 24.06.2020 от 11:00 часа в ЦА на АПИ (зала 701) ще се проведе открито заседание, на което ще се отворят ценови предложения за Обособена позиция № 2.
Решение за класиране
26.06.2020 11:41:52
85 от 26.06.2020
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2
Решение за прекратяване
06.07.2022 13:48:18
94 от 06.07.2022