ОП Ид.No
1397
Обект на поръчката
27.02.2020 16:41:05
Услуга
Предмет на поръчката
27.02.2020 16:41:05
„Техническо сътрудничество при осъществяване на процедура по принудително отчуждаване за теренното обезпечаване на обект: АМ „Хемус“, Етап 2, участъци: - от км 137+800 от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по технически проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП (след пресичането с път III-301), - от км 166+144 от идейния проект на НКСИП (след пресичането с път III-301) до км 189+344 от идейния проект на НКСИП (след пресичането с път III-303) - от км 189+344 от идейния проект на НКСИП (след пресичането с път III-303) до км 222+000 от идейния проект на НКСИП (след пресичането с път I-5).
Ред за провеждане
27.02.2020 16:41:05
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица по ЗОП чл.20 ал.2
Вид процедура/основание за провеждане
27.02.2020 16:41:05
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
Обявление/Публична покана
27.02.2020 16:41:05
24-00-412 от 27.02.2020
Обява за обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП
27.02.2020 16:41:05
0.51 MB
Документация
27.02.2020 16:41:05
 
27.02.2020 16:41:05
0.08 MB
Разяснения по документация за участие
27.02.2020 16:41:05
 
Номер на преписка в АОП
27.02.2020 16:41:05
9096699/27.02.2020
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9096699#
27.02.2020 16:41:05
0.13 MB
Срок за получаване на офертите
27.02.2020 16:41:05
16.03.2020 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
27.02.2020 16:41:05
 
 
Договор No.РД-37-4/16.04.2020
Обособена позиция
04.05.2020 14:23:12
1
Предмет на договора
04.05.2020 14:23:12
„Техническо сътрудничество при осъществяване на процедура по принудително отчуждаване за теренното обезпечаване на обект: АМ „Хемус“, Етап 2, участъци: - от км 137+800 от идейния проект на НКСИП ≡ 139+340 по технически проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП (след пресичането с път III-301), - от км 166+144 от идейния проект на НКСИП (след пресичането с път III-301) до км 189+344 от идейния проект на НКСИП (след пресичането с път III-303) - от км 189+344 от идейния проект на НКСИП (след пресичането с път III-303) до км 222+000 от идейния проект на НКСИП (след пресичането с път I-5).
Договор тип
04.05.2020 14:23:12
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
04.05.2020 14:23:12
РД-37-4 от 16.04.2020
04.05.2020 14:23:12
0.79 MB
04.05.2020 14:23:12
0.06 MB
04.05.2020 14:23:12
0.05 MB
Стойност на договора
04.05.2020 14:23:12
BGN, 57 370.00, 20.00, 68 844.00
Срок за изпълнение
04.05.2020 14:23:12
 
240 дни
Изпълнител
04.05.2020 14:23:12
СЪРВЕЙ ГРУП ЕООД