ОП Ид.No
1398
Обект на поръчката
25.03.2020 13:39:36
Услуга
Предмет на поръчката
25.03.2020 13:39:36
„Осъществяване на жива, денонощна, невъоръжена охрана на имоти – държавна собственост, стопанисвани от Агенция „Пътна инфраструктура” – Областно пътно управление гр. Враца”
Източник на финансиране
25.03.2020 13:39:36
 
Бюджет на Агенция "Пътна инфраструктура"
Ред за провеждане
25.03.2020 13:39:36
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
25.03.2020 13:39:36
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
25.03.2020 13:39:36
Решение-1 от 20.03.2020
Обявление/Публична покана
25.03.2020 13:39:36
24-00-53 от 20.03.2020
Документация
25.03.2020 13:39:36
 
25.03.2020 13:39:36
0.07 MB
25.03.2020 13:39:36
0.26 MB
Разяснения по документация за участие
25.03.2020 13:39:36
24-00-65/22.04.2020 г.
Разяснения по документация за участие
30.04.2020 15:54:11
На 30.04.2020 г. до АОП е изпратено Решение № 2 от 30.04.2020 г. за одобряване на обявление за изменение, с което се променят първоначално определените срокове в процедурата за подаване и отваряне на офертите. Същото предстои да се публикува в "Официален вестник" на ЕС и в РОП.
04.05.2020 15:42:29
1.57 MB
Номер на преписка в АОП
25.03.2020 13:39:36
00044-2020-0018
Срок за получаване на офертите
25.03.2020 13:39:36
21.05.2020 16:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
25.03.2020 13:39:36
Протокол № 1 от 28.05.2020
28.05.2020 11:18:02
4.94 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
08.06.2020 13:04:04
Протокол № 2 от 08.06.2020
08.06.2020 13:04:04
2.76 MB
Срок за отваряне на ценови оферти
08.06.2020 13:04:04
11.06.2020
53-00-287/08.06.2020 г.
08.06.2020 13:04:04
0.54 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
12.06.2020 15:26:51
Протокол № 3 от 12.06.2020
12.06.2020 15:26:51
2.62 MB
Решение за класиране
12.06.2020 15:26:51
Решение-3 от 12.06.2020
12.06.2020 15:26:51
0.81 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
12.06.2020 15:26:51
Доклад № 66-Вр-248 от 12.06.2020
12.06.2020 15:26:51
8.75 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
26.08.2020 10:30:48
Протокол № 3-1 от 21.08.2020
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
26.08.2020 10:30:48
Доклад № 66-Вр-387 от 26.08.2020
Решение за определяне на изпълнител
26.08.2020 10:30:48
Решение-4 от 26.08.2020
 
Договор No.РД-37-1/23.09.2020
Предмет на договора
12.07.2021 09:57:37
Осъществяване на жива, денонощна, невъоръжена охрана на имоти – държавна собственост, стопанисвани от Агенция „Пътна инфраструктура” – Областно пътно управление гр. Враца
Договор тип
12.07.2021 09:57:37
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
12.07.2021 09:57:37
РД-37-1 от 23.09.2020
Стойност на договора
12.07.2021 09:57:37
BGN, 274 798.80, 20.00, 329 758.56
Срок за изпълнение
12.07.2021 09:57:37
23.09.2022
Изпълнител
12.07.2021 09:57:37
ЕЛИТКОМ 95 АД -София
Дата на приключване
12.07.2021 09:57:37
23.09.2022