ОП Ид.No
1400
Обект на поръчката
26.02.2020 16:11:33
Услуга
Предмет на поръчката
26.02.2020 16:11:33
"Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителните работи по проект ROBG-408, обект "Основен ремонт на път III-118 Гулянци - Долна Митрополия от км 14+786 до км 24+150, област Плевен", финансиран по програма Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020".
Ред за провеждане
26.02.2020 16:11:33
Договаряне без предварително обявление по ЗОП чл.18 ал.1 т.8
Вид процедура/основание за провеждане
26.02.2020 16:11:33
Договаряне без предварително обявление
Решение за откриване на процедурата
26.02.2020 16:11:33
22 от 26.02.2020
962231/26.02.2020 г.
26.02.2020 16:11:33
0.21 MB
Номер на преписка в АОП
26.02.2020 16:11:33
00044-2020-0009
 
Договор No.РД-35-1/05.06.2020
Обособена позиция
18.06.2020 10:39:40
1
Предмет на договора
18.06.2020 10:39:40
"Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителните работи по проект ROBG-408, обект "Основен ремонт на път III-118 Гулянци - Долна Митрополия от км 14+786 до км 24+150, област Плевен", финансиран по програма Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020".
Договор тип
18.06.2020 10:39:40
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
18.06.2020 10:39:40
РД-35-1 от 05.06.2020
984149/15.06.2020 г.
18.06.2020 10:39:40
0.51 MB
18.06.2020 10:39:40
0.04 MB
Стойност на договора
18.06.2020 10:39:40
BGN, 13 552.00, 20.00, 16 262.40
Изпълнител
18.06.2020 10:39:40
Алве Консулт ЕООД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
08.11.2022 14:31:58
24-00-2831 от 08.11.2022
1039275/08.11.2022