ОП Ид.No
1402
Обект на поръчката
23.03.2020 10:40:58
Строителство
Предмет на поръчката
23.03.2020 10:40:58
„Определяне на изпълнител на строително – монтажни работи за обект: Обходен път на гр. Бургас от км 230+700 на път I-9 Сарафово - Бургас до км 493+550 на път I-6 Ветрен-Бургас и локални платна“
Ред за провеждане
23.03.2020 10:40:58
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
23.03.2020 10:40:58
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
23.03.2020 10:40:58
34 от 19.03.2020
966645/19.03.2020 г.
23.03.2020 10:40:58
0.19 MB
Обявление/Публична покана
23.03.2020 10:40:58
от 19.03.2020
966651/19.03.2020 г.
23.03.2020 10:40:58
0.21 MB
Документация
23.03.2020 10:40:58
 
Разяснения по документация за участие
23.03.2020 10:40:58
С публикувана на 31.03.2020 г. информация, във връзка със сроковете по производства по Закона за обществените поръчки /ЗОП/ пред Комисия за защита на конкуренцията /КЗК/, в условията на извънредно положение, КЗК уведомява, че: Предвид чл. 3, т. 2 и т. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., за срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат сроковете за обжалване на решенията на възложителите по процедури за възлагане на обществени поръчки, както и на действията и бездействията на възложители, с които се препятства достъпът или участието на лица в процедурите по Закона за обществените поръчки.
Номер на преписка в АОП
23.03.2020 10:40:58
00044-2020-0017
Срок за получаване на офертите
23.03.2020 10:40:58
22.06.2020 17:30
На 30.04.2020 г. до АОП е изпратено Решение за одобряване на обявление за изменение, с което се променят първоначално определените срокове в процедурата за подаване и отваряне на офертите. Същото предстои да се публикува в РОП и "Официален вестник" на ЕС.
Решение за промяна
04.05.2020 11:04:48
975093/30.04.2020 - 51 от 30.04.2020
Разяснения по документация за участие
11.05.2020 17:17:06
 
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
23.03.2020 10:40:58
 
26.06.2020 11:20:19
0.38 MB
20.07.2020 14:54:18
1.55 MB
20.07.2020 14:54:18
0.18 MB
20.07.2020 14:54:18
0.29 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
14.07.2020 15:45:03
53-00-6612 от 14.07.2020
На 17.07.2020 от 10:00 часа, в зала 702 (VII-ми етаж) в административната сграда на АПИ ще се проведе открито заседание, на което ще бъдат отворени ценовите предложения.
14.07.2020 15:45:03
0.04 MB
Решение за класиране
20.07.2020 14:54:18
92 от 20.07.2020
 
Договор No.РД-33-8/21.10.2020
Предмет на договора
30.10.2020 10:35:02
„Определяне на изпълнител на строително – монтажни работи за обект: Обходен път на гр. Бургас от км 230+700 на път I-9 Сарафово - Бургас до км 493+550 на път I-6 Ветрен-Бургас и локални платна“
Договор тип
30.10.2020 10:35:02
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
30.10.2020 10:35:02
РД-33-8 от 21.10.2020
998307/27.10.2020 г.
30.10.2020 10:35:02
1.96 MB
30.10.2020 10:35:02
0.12 MB
30.10.2020 10:35:02
0.09 MB
Стойност на договора
30.10.2020 10:35:02
BGN, 47 521 358.47, 20.00, 57 025 630.16
Срок за изпълнение
30.10.2020 10:35:02
 
18 месеца
Изпълнител
30.10.2020 10:35:02
ПЪТСТРОЙ БУРГАС ЕООД
Промени в условията на договора
27.11.2020 10:37:11