ОП Ид.No
1406
Обект на поръчката
23.03.2020 11:49:26
Услуга
Предмет на поръчката
23.03.2020 11:49:26
„Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изработване на технически проект и изпълнение на част от мерките за смекчаване въздействието на трафика върху дивите животни и птици в Кресненското дефиле, посочени в Решение по ОВОС № 3-3/2017 г., чрез изграждане и модифициране на оградни и дефрагментационни съоръжения по път I-1 от км 380+300 до км 396+137 (част от дясното платно на АМ Струма Лот 3.2) и повишаване на безопасността в участъка“
Ред за провеждане
23.03.2020 11:49:26
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
23.03.2020 11:49:26
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
23.03.2020 11:49:26
37 от 20.03.2020
967117/20.03.2020 г.
23.03.2020 11:49:26
0.28 MB
Обявление/Публична покана
23.03.2020 11:49:26
от 20.03.2020
967123/20.03.2020 г.
23.03.2020 11:49:26
0.21 MB
Документация
23.03.2020 11:49:26
 
Разяснения по документация за участие
23.03.2020 11:49:26
С публикувана на 31.03.2020 г. информация, във връзка със сроковете по производства по Закона за обществените поръчки /ЗОП/ пред Комисия за защита на конкуренцията /КЗК/, в условията на извънредно положение, КЗК уведомява, че: Предвид чл. 3, т. 2 и т. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., за срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат сроковете за обжалване на решенията на възложителите по процедури за възлагане на обществени поръчки, както и на действията и бездействията на възложители, с които се препятства достъпът или участието на лица в процедурите по Закона за обществените поръчки.
Решение за промяна
04.05.2020 10:50:26
975050/30.04.2020 - 50 от 30.04.2020
Номер на преписка в АОП
23.03.2020 11:49:26
00044-2020-0019
Срок за получаване на офертите
23.03.2020 11:49:26
15.06.2020 17:30
На 30.04.2020 г. до АОП е изпратено Решение за одобряване на обявление за изменение, с което се променят първоначално определените срокове в процедурата за подаване и отваряне на офертите. Същото предстои да се публикува в РОП и "Официален вестник" на ЕС.
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
23.03.2020 11:49:26
 
24.06.2020 11:43:01
0.15 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
04.08.2020 11:07:16
53-00-7234 от 04.08.2020
На 07.08.2020 г. от 10:00 часа, в зала 701 на VII-ми етаж в сградата на Агенция "Пътна инфраструктура".
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
19.08.2020 15:24:22
 
19.08.2020 15:24:22
0.15 MB
19.08.2020 15:24:22
0.12 MB
19.08.2020 15:24:22
0.09 MB
19.08.2020 15:24:22
0.22 MB
Решение за определяне на изпълнител
19.08.2020 15:24:22
106 от 19.08.2020
 
Договор No.РД-36-9/24.09.2020
Обособена позиция
28.09.2020 11:08:15
1
Предмет на договора
28.09.2020 11:08:15
„Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изработване на технически проект и изпълнение на част от мерките за смекчаване въздействието на трафика върху дивите животни и птици в Кресненското дефиле, посочени в Решение по ОВОС № 3-3/2017 г., чрез изграждане и модифициране на оградни и дефрагментационни съоръжения по път I-1 от км 380+300 до км 396+137 (част от дясното платно на АМ Струма Лот 3.2) и повишаване на безопасността в участъка“
Договор тип
28.09.2020 11:08:15
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
28.09.2020 11:08:15
РД-36-9 от 24.09.2020
995148/25.09.2020 г.
28.09.2020 11:08:15
1.23 MB
28.09.2020 11:08:15
0.14 MB
28.09.2020 11:08:15
0.05 MB
Стойност на договора
28.09.2020 11:08:15
BGN, 37 961.81, 20.00, 45 554.17
Срок за изпълнение
28.09.2020 11:08:15
 
360 дни
Изпълнител
28.09.2020 11:08:15
Пътинвест-Инженеринг АД