ОП Ид.No
1420
Обект на поръчката
07.05.2020 14:31:45
Доставка
Предмет на поръчката
07.05.2020 14:31:45
„Доставка на препарати, средства за почистване и хигиенни материали за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“
Ред за провеждане
07.05.2020 14:31:45
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица по ЗОП чл.20 ал.2
Вид процедура/основание за провеждане
07.05.2020 14:31:45
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
Обявление/Публична покана
07.05.2020 14:31:45
24-00-798 от 07.05.2020
Документация
07.05.2020 14:31:45
 
07.05.2020 15:02:53
0.39 MB
Разяснения по документация за участие
07.05.2020 14:31:45
 
Номер на преписка в АОП
07.05.2020 14:31:45
9098546/2020
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9098546
Срок за получаване на офертите
07.05.2020 14:31:45
21.05.2020 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
07.05.2020 14:31:45
 
01.06.2020 11:21:31
0.34 MB