ОП Ид.No
1423
Обект на поръчката
08.05.2020 10:59:55
Услуга
Предмет на поръчката
08.05.2020 10:59:55
„Извършване на пълни спасителни археологически проучвания на археологически обекти 04 - Брестница 4 и „Пътна връзка 3 (Варна – Път I-4)“, по трасето на обект: Автомагистрала „Хемус“.
Ред за провеждане
08.05.2020 10:59:55
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
08.05.2020 10:59:55
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
08.05.2020 10:59:55
Покана с изх. № 33-00-57 от 08.05.2020
Документация
08.05.2020 10:59:55
 
Номер на преписка в АОП
08.05.2020 10:59:55
00044-2020-0002
Към рамково Споразумение 33-00-50/28.04.2020 г.
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
08.05.2020 10:59:55
 
20.05.2020 17:30:02
0.47 MB
Решение за класиране
20.05.2020 17:30:02
 
20.05.2020 17:30:02
0.07 MB
 
Договор No.Д-53/22.05.2020
Обособена позиция
01.06.2020 10:32:15
1
Предмет на договора
01.06.2020 10:32:15
„Извършване на пълни спасителни археологически проучвания на археологически обекти 04 - Брестница 4 и „Пътна връзка 3 (Варна – Път I-4)“, по трасето на обект: Автомагистрала „Хемус“.
Договор тип
01.06.2020 10:32:15
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
01.06.2020 10:32:15
Д-53 от 22.05.2020
979308/28.05.2020
01.06.2020 10:32:15
0.71 MB
01.06.2020 10:32:15
0.04 MB
01.06.2020 10:32:15
0.07 MB
Стойност на договора
01.06.2020 10:32:15
BGN, 687 313.00, 20.00, 824 775.60
Срок за изпълнение
01.06.2020 10:32:15
 
120 календарни дни
Изпълнител
01.06.2020 10:32:15
НАИМ при БАН
Уведомление на АОП за изпълнен договор
16.07.2021 14:42:51
24-00-1476 от 16.07.2021
1016951/16.07.2021