ОП Ид.No
1424
Обект на поръчката
08.06.2020 10:38:45
Услуга
Предмет на поръчката
08.06.2020 10:38:45
„Изработване на Комлексен доклад за оценка на съответствиетио с основните изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ за инвестиционни проекти по три обособени позиции: Обособена позиция №1: „Изработване на Комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ за извършване на ремонтно – възстановителни работи, с цел привеждане на съвпадащия с трансевропейската пътна мрежа (TENT-T) тунел „Топли дол“ на АМ „Хемус“ при км 39+562.30, в нормативна експлоатационна пригодност“; Обособена позиция №2: „Изработване на Комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ за извършване на ремонтно – възстановителни работи, с цел привеждане на тунел „Правешки ханове“ на АМ „Хемус“ при км 54+672, в нормативна експлоатационна пригодност“; Обособена позиция №3: „Изработване на Комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ за технически проект за основен ремонт на Път III-811 „II-81 – Богьовци – Сливница – Ракита – Брезник – Пали лула“ за участък 2 от км 9+280 до км 20+800 и участък 3 от км 20+800 до км 28+250“
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 „Обособена позиция №1: „Изработване на Комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ за извършване на ремонтно – възстановителни работи, с цел привеждане на съвпадащия с трансевропейската пътна мрежа (TENT-T) тунел „Топли дол“ на АМ „Хемус“ при км 39+562.30, в нормативна експлоатационна пригодност“;
2 Обособена позиция №2: „Изработване на Комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ за извършване на ремонтно – възстановителни работи, с цел привеждане на тунел „Правешки ханове“ на АМ „Хемус“ при км 54+672, в нормативна експлоатационна пригодност“;
3 Обособена позиция №3: „Изработване на Комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ за технически проект за основен ремонт на Път III-811 „II-81 – Богьовци – Сливница – Ракита – Брезник – Пали лула“ за участък 2 от км 9+280 до км 20+800 и участък 3 от км 20+800 до км 28+250“
Ред за провеждане
08.06.2020 10:38:45
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
08.06.2020 10:38:45
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
08.06.2020 10:38:45
24-00-1004 от 05.06.2020
981018/05.06.2020 г.
08.06.2020 10:38:45
0.18 MB
Обявление/Публична покана
08.06.2020 10:38:45
от 05.06.2020
981020/05.06.2020 г.
08.06.2020 10:38:45
0.48 MB
Документация
08.06.2020 10:38:45
 
Решение за промяна
25.06.2020 10:30:13
985172/22.06.2020 г. - 84 от 22.06.2020
Номер на преписка в АОП
08.06.2020 10:38:45
00044-2020-0032
Срок за получаване на офертите
08.06.2020 10:38:45
13.07.2020 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
08.06.2020 10:38:45
 
14.09.2020 14:27:39
0.53 MB
27.09.2021 18:10:33
0.37 MB
27.09.2021 18:10:33
0.27 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
24.08.2021 11:46:00
53-00-8484 от 24.08.2021
На 27.08.2021 г. от 10:00 часа в зала 701 в ЦА на АПИ ще се проведе открито заседание, на което ще бъдат отворени ценовите оферти за Обособени позиции № 1; № 2 и № 3.
Решение за определяне на изпълнител
27.09.2021 18:10:33
111 от 27.09.2021
 
Договор No.РД-37-23/07.12.2021
Обособена позиция
16.12.2021 11:03:32
1
Предмет на договора
16.12.2021 11:03:32
„Обособена позиция №1: „Изработване на Комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ за извършване на ремонтно – възстановителни работи, с цел привеждане на съвпадащия с трансевропейската пътна мрежа (TENT-T) тунел „Топли дол“ на АМ „Хемус“ при км 39+562.30, в нормативна експлоатационна пригодност“;
Договор тип
16.12.2021 11:03:32
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
16.12.2021 11:03:32
РД-37-23 от 07.12.2021
1025058/13.12.2021 г.
Стойност на договора
16.12.2021 11:03:32
BGN, 2 394.00, 20.00, 2 872.80
Изпълнител
16.12.2021 11:03:32
Консулт инженерингс ЕООД
 
Договор No.РД-37-22 /07.12.2021
Обособена позиция
16.12.2021 11:03:32
2
Предмет на договора
16.12.2021 11:03:32
Обособена позиция №2: „Изработване на Комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ за извършване на ремонтно – възстановителни работи, с цел привеждане на тунел „Правешки ханове“ на АМ „Хемус“ при км 54+672, в нормативна експлоатационна пригодност“;
Договор тип
16.12.2021 11:03:32
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
16.12.2021 11:03:32
РД-37-22 от 07.12.2021
1025057 от 13.12.2021 г.
Стойност на договора
16.12.2021 11:03:32
BGN, 3 287.00, 20.00, 3 944.40
Изпълнител
16.12.2021 11:03:32
203911957, АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ ООД
 
Договор No.РД-37-21/07.12.2021
Обособена позиция
16.12.2021 11:03:32
3
Предмет на договора
16.12.2021 11:03:32
Обособена позиция №3: „Изработване на Комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ за технически проект за основен ремонт на Път III-811 „II-81 – Богьовци – Сливница – Ракита – Брезник – Пали лула“ за участък 2 от км 9+280 до км 20+800 и участък 3 от км 20+800 до км 28+250“
Договор тип
16.12.2021 11:03:32
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
16.12.2021 11:03:32
РД-37-21 от 07.12.2021
1025055/13.12.2021 г.
Стойност на договора
16.12.2021 11:03:32
BGN, 7 300.00, 20.00, 8 760.00
Изпълнител
16.12.2021 11:03:32
Пи Ес Консулт ООД