ОП Ид.No
1426
Обект на поръчката
15.06.2020 11:55:29
Строителство
Предмет на поръчката
15.06.2020 11:55:29
„Проектиране и строителство на обект: Модернизация на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ в участъка от източната граница на поземлен имот с идентификатор 35479.1.531 по КККР на с. Калотина до км 1+000 (с приблизителна дължина 90 м)“.
Ред за провеждане
15.06.2020 11:55:29
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
15.06.2020 11:55:29
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
15.06.2020 11:55:29
74 от 11.06.2020
982793/11.06.2020 г.
15.06.2020 11:55:29
0.25 MB
Обявление/Публична покана
15.06.2020 11:55:29
от 11.06.2020
982799/11.06.2020 г.
15.06.2020 11:55:29
0.52 MB
Документация
15.06.2020 11:55:29
 
Номер на преписка в АОП
15.06.2020 11:55:29
00044-2020-0044
Срок за получаване на офертите
15.06.2020 11:55:29
06.08.2020 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
15.06.2020 11:55:29
 
11.09.2020 11:01:03
0.33 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
30.11.2020 12:13:11
53-00-11291 от 30.11.2020
На 03.12.2020 г. от 09:15 часа в зала 701 на VII-ми етаж в сградата на Агенция"Пътна инфраструктура"
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
14.12.2020 12:33:03
 
14.12.2020 12:33:03
0.58 MB
14.12.2020 12:33:03
0.15 MB
14.12.2020 12:33:03
0.26 MB
Решение за определяне на изпълнител
14.12.2020 12:33:03
159 от 14.12.2020
14.12.2020 12:33:03
0.06 MB
 
Договор No.Д-34/04.03.2021
Обособена позиция
15.03.2021 13:11:13
1
Предмет на договора
15.03.2021 13:11:13
„Проектиране и строителство на обект: Модернизация на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ в участъка от източната граница на поземлен имот с идентификатор 35479.1.531 по КККР на с. Калотина до км 1+000 (с приблизителна дължина 90 м)“.
Договор
15.03.2021 13:11:13
Д-34 от 04.03.2021
1009137/11.03.2021г.
15.03.2021 13:11:13
2.16 MB
15.03.2021 13:11:13
0.33 MB
15.03.2021 13:11:13
0.3 MB
15.03.2021 13:11:13
0.15 MB
Стойност на договора
15.03.2021 13:11:13
BGN, 850 043.55, 20.00, 1 020 052.26
Изпълнител
15.03.2021 13:11:13
Консорциум "Калотина 2020" ДЗЗД