ОП Ид.No
1427
Обект на поръчката
08.06.2020 10:35:02
Доставка
Предмет на поръчката
08.06.2020 10:35:02
„Изработка и доставка на униформено облекло за нуждите на специализираното звено „Национално тол управление“ - Агенция “Пътна инфраструктура“, разделена на 2 (две) обособени позиции: обособена позиция:ОП № 1 „Изработка и доставка на лятно униформено облекло”; обособена позицияОП № 2 „Изработка и доставка на зимно униформено облекло“
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 обособена позиция:ОП № 1 „Изработка и доставка на лятно униформено облекло”;
2 обособена позицияОП № 2 „Изработка и доставка на зимно униформено облекло“
Ред за провеждане
08.06.2020 10:35:02
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
08.06.2020 10:35:02
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
08.06.2020 10:35:02
24-00-1003 от 05.06.2020
981030/05.06.2020 г.
08.06.2020 10:35:02
0.17 MB
Обявление/Публична покана
08.06.2020 10:35:02
от 05.06.2020
981032/05.06.2020 г.
08.06.2020 10:35:02
0.39 MB
Документация
08.06.2020 10:35:02
 
10.06.2020 10:14:53
0.21 MB
10.06.2020 10:14:53
0.19 MB
10.06.2020 10:14:53
1.4 MB
10.06.2020 10:14:53
0.59 MB
Разяснения по документация за участие
08.06.2020 10:35:02
До всички заинтересовани лица: С настоящето Ви уведомяваме, че с вх. № 37-00-159/14.07.2020 г. е постъпило уведомление от КЗК за образувано производство по чл. 200, ал. 1 от ЗОП, във връзка с постъпила жалба срещу Решение № 24-00-1003 от 05.06.2020 г. за откриване на процедурата с искане за налагане на временна мярка. Предвид настъпилото обстоятелство и на основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП всички действия по процедурата спират до влизане в сила на: 1. определението, с което се оставя без уважение искането за временна мярка, или 2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.
Решение за промяна
24.08.2020 10:37:35
107 от 19.08.2020
Номер на преписка в АОП
08.06.2020 10:35:02
00044-2020-0033
Срок за получаване на офертите
08.06.2020 10:35:02
24.09.2020 17:30
Разяснения по документация за участие
04.09.2020 16:12:45
На 04.09.2020 г. до АОП е изпратено Решение за одобряване на обявление за изменение, с което се променят определените срокове в процедурата за подаване и отваряне на офертите. Същото предстои да се публикува в РОП и "Официален вестник" на ЕС.
Решение за промяна
08.09.2020 10:56:29
116 от 04.09.2020
08.09.2020 10:56:29
0.27 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
08.06.2020 10:35:02
 
01.10.2020 14:55:00
0.1 MB
01.10.2020 14:55:00
0.13 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
13.10.2020 16:11:00
53-00-9699 от 13.10.2020
На 16.10.2020 г. от 16:30 часа в зала № 702 на VII-ми етаж в сградата на АПИ ще се проведе открито заседание, на което ще бъдат отворени ценовите предложения.
13.10.2020 16:11:00
0.02 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
05.11.2020 12:13:02
 
05.11.2020 12:13:02
0.23 MB
05.11.2020 12:13:02
0.18 MB
05.11.2020 12:13:02
0.18 MB
Решение за определяне на изпълнител
05.11.2020 12:13:02
143 от 05.11.2020
 
Договор No.Д-151/30.12.2020
Обособена позиция
18.01.2021 13:49:10
1
Предмет на договора
18.01.2021 13:49:10
обособена позиция:ОП № 1 „Изработка и доставка на лятно униформено облекло”;
Договор
18.01.2021 13:49:10
Д-151 от 30.12.2020
1004758/14.01.2021г.
18.01.2021 13:49:10
0.43 MB
18.01.2021 13:49:10
0.09 MB
18.01.2021 13:49:10
0.06 MB
Стойност на договора
18.01.2021 13:49:10
BGN, 496 240.00, 20.00, 595 488.00
Изпълнител
18.01.2021 13:49:10
101645909, МАК-В ЕООД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
25.05.2022 14:45:16
24-00-1162 от 25.05.2022
1034438/25.05.2022 г.
 
Договор No.Д-152/30.12.2020
Обособена позиция
18.01.2021 13:49:10
2
Предмет на договора
18.01.2021 13:49:10
обособена позицияОП № 2 „Изработка и доставка на зимно униформено облекло“
Договор
18.01.2021 13:49:10
Д-152 от 30.12.2020
1004758/14.01.2021г.
18.01.2021 13:49:10
0.44 MB
18.01.2021 13:49:10
0.1 MB
18.01.2021 13:49:10
0.04 MB
Стойност на договора
18.01.2021 13:49:10
BGN, 183 600.00, 20.00, 220 320.00
Изпълнител
18.01.2021 13:49:10
101645909, МАК-В ЕООД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
25.05.2022 14:45:16
24-00-1162 от 25.05.2022
1034440/25.05.2022 г.