ОП Ид.No
1429
Обект на поръчката
15.06.2020 10:35:50
Услуга
Предмет на поръчката
15.06.2020 10:35:50
„Изработване на технически проекти за извършване на основен ремонт (рехабилитация) по три обособени позиции“, както следва: •Обособена позиция № 1: Път ІIІ-606 „Копривщица-Стрелча” от км 0+000 до км 32+852; •Обособена позиция № 2: Път ІI - 37 Етрополе – Златица от км 20+964 до км 35+580 и от км 42+810 до км 44+820; •Обособена позиция № 3: Път ІIІ - 1403 „ Подгоре- Шишманово- гара Макреш- /о.п. Видин- Димово/” от км 0+000 до км 20+450.
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 •Обособена позиция № 1: Път ІIІ-606 „Копривщица-Стрелча” от км 0+000 до км 32+852;
2 • Обособена позиция № 2: Път ІI - 37 Етрополе – Златица от км 20+964 до км 35+580 и от км 42+810 до км 44+820;
3 •Обособена позиция № 3: Път ІIІ - 1403 „ Подгоре- Шишманово- гара Макреш- /о.п. Видин- Димово/” от км 0+000 до км 20+450.
Ред за провеждане
15.06.2020 10:35:50
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
15.06.2020 10:35:50
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
15.06.2020 10:35:50
72 от 11.06.2020
982651/11.06.2020 г.
15.06.2020 10:35:50
0.22 MB
Обявление/Публична покана
15.06.2020 10:35:50
от 11.06.2020
982655/11.06.2020 г.
15.06.2020 10:35:50
0.69 MB
Документация
15.06.2020 10:35:50
 
Разяснения по документация за участие
15.06.2020 10:35:50
 
Номер на преписка в АОП
15.06.2020 10:35:50
00044-2020-0041
Срок за получаване на офертите
15.06.2020 10:35:50
17.08.2020 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
15.06.2020 10:35:50
 
09.09.2020 16:24:38
0.56 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
25.09.2020 11:12:43
53-00-9110 от 25.09.2020
На 30.09.2020 г. от 9:30 часа, в зала № 702 в сградата на АПИ, ще се проведе открито заседание за отваряне на ценовите предложение на допуснатите участници.
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
01.04.2021 16:27:02
 
01.04.2021 16:27:02
0.23 MB
01.04.2021 16:27:02
1.31 MB
Решение за определяне на изпълнител
01.04.2021 16:27:02
44 от 01.04.2021
 
Договор No.РД-37-10/21.06.2021
Обособена позиция
05.07.2021 10:54:30
1
Предмет на договора
05.07.2021 10:54:30
•Обособена позиция № 1: Път ІIІ-606 „Копривщица-Стрелча” от км 0+000 до км 32+852;
Договор тип
05.07.2021 10:54:30
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
05.07.2021 10:54:30
РД-37-10 от 21.06.2021
1015939/30.06.2021 г.
Стойност на договора
05.07.2021 10:54:30
BGN, 198 000.00, 20.00, 237 600.00
Изпълнител
05.07.2021 10:54:30
Пътпроект 2000 ООД
 
Договор No.РД-32-2/26.05.2021
Обособена позиция
14.06.2021 10:04:19
2
Предмет на договора
14.06.2021 10:04:19
• Обособена позиция № 2: Път ІI - 37 Етрополе – Златица от км 20+964 до км 35+580 и от км 42+810 до км 44+820;
Договор
14.06.2021 10:04:19
РД-32-2 от 26.05.2021
1014495/11.06.2021 г.
Стойност на договора
14.06.2021 10:04:19
BGN, 140 800.00, 20.00, 168 960.00
Изпълнител
14.06.2021 10:04:19
Виа План ЕООД
 
Договор No.РД-37-9/26.05.2021
Обособена позиция
14.06.2021 10:16:12
3
Предмет на договора
14.06.2021 10:16:12
•Обособена позиция № 3: Път ІIІ - 1403 „ Подгоре- Шишманово- гара Макреш- /о.п. Видин- Димово/” от км 0+000 до км 20+450.
Договор
14.06.2021 10:16:12
РД-37-9 от 26.05.2021
1014494/11.06.2021 г.
Стойност на договора
14.06.2021 10:16:12
BGN, 165 000.00, 20.00, 198 000.00
Изпълнител
14.06.2021 10:16:12
Рутекс ООД