ОП Ид.No
1432
Обект на поръчката
15.06.2020 10:44:22
Доставка
Предмет на поръчката
15.06.2020 10:44:22
„Сключване на рамково споразумение за доставка на автомобилни гуми за нуждите на Агенция “Пътна инфраструктура“
Ред за провеждане
15.06.2020 10:44:22
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
15.06.2020 10:44:22
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
15.06.2020 10:44:22
80 от 12.06.2020
983375/12.06.2020 г.
15.06.2020 10:44:22
0.17 MB
Обявление/Публична покана
15.06.2020 10:44:22
от 12.06.2020
983379/12.06.2020 г.
15.06.2020 10:44:22
0.35 MB
Документация
15.06.2020 10:44:22
 
Разяснения по документация за участие
15.06.2020 10:44:22
 
Решение за прекратяване
11.08.2020 10:46:11
103 от 11.08.2020
Номер на преписка в АОП
15.06.2020 10:44:22
00044-2020-0050
Срок за получаване на офертите
15.06.2020 10:44:22
24.08.2020 17:30