ОП Ид.No
1436
Обект на поръчката
12.06.2020 13:41:57
Услуга
Предмет на поръчката
12.06.2020 13:41:57
Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ – ОПУ Благоевград
Ред за провеждане
12.06.2020 13:41:57
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
12.06.2020 13:41:57
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
12.06.2020 13:41:57
1 от 09.06.2020
12.06.2020 13:41:57
17.45 MB
Обявление/Публична покана
12.06.2020 13:41:57
2 от 09.06.2020
12.06.2020 13:41:57
28.63 MB
Документация
12.06.2020 13:41:57
 
12.06.2020 13:41:57
0.16 MB
12.06.2020 13:41:57
0.32 MB
12.06.2020 13:41:57
0.1 MB
12.06.2020 13:41:57
0.09 MB
Номер на преписка в АОП
12.06.2020 13:41:57
00044-2020-0036
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
12.06.2020 13:41:57
Протокол № 1 от 30.07.2020
31.07.2020 10:23:00
25.89 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
28.09.2020 13:57:33
Съобщение за отваряне на ценовите оферти от 28.09.2020
28.09.2020 13:57:33
0.24 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
28.09.2020 13:57:33
Протокол № 2 от 28.09.2020
28.09.2020 13:57:33
1.91 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
26.10.2020 11:29:17
Протокол № 3 от 23.10.2020
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
06.11.2020 15:11:26
Протокол № 4 от 03.11.2020
06.11.2020 15:11:26
4.71 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
17.11.2020 15:26:12
Обобщен доклад от 10.11.2020
17.11.2020 15:26:12
11.49 MB
Решение за определяне на изпълнител
17.11.2020 15:39:38
Решение за определяне на изпълнител № 1 от 17.11.2020
 
Договор No.№ РД-37-1/27.01.2021
Обособена позиция
29.01.2021 16:10:20
1
Предмет на договора
29.01.2021 16:10:20
Обществената поръчка е с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на ремонт на МПС, собственост на АПИ – ОПУ Благоевград“ за период от 24 /двадесет и четири/ месеца или до изчерпване на финансовия ресурс.
Договор тип
29.01.2021 16:10:20
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
29.01.2021 16:10:20
№ РД-37-1 от 27.01.2021
Стойност на договора
29.01.2021 16:10:20
BGN, 20 000.00, 20.00, 24 000.00
Срок за изпълнение
29.01.2021 16:10:20
27.01.2021
Изпълнител
29.01.2021 16:10:20
147023544, Трейдкар БГ ЕООД
Дата на приключване
29.01.2021 16:10:20
27.01.2023
Състояние на договора
29.01.2021 16:10:20
Изпълнен в срок
Основание за приключване на договора
29.01.2021 16:10:20
Изтичане срока на договора.