ОП Ид.No
1438
Обект на поръчката
15.06.2020 10:50:39
Услуга
Предмет на поръчката
15.06.2020 10:50:39
„Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с проектиране и строителство на обект: Модернизация на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ в участъка от източната граница на поземлен имот с идентификатор 35479.1.531 по КККР на с. Калотина до км 1+000 (с приблизителна дължина 90 м)“.
Ред за провеждане
15.06.2020 10:50:39
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
15.06.2020 10:50:39
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
15.06.2020 10:50:39
79 от 12.06.2020
983244/12.06.2020 г.
15.06.2020 10:50:39
0.29 MB
Обявление/Публична покана
15.06.2020 10:50:39
от 12.06.2020
983256/12.06.2020
15.06.2020 10:50:39
0.55 MB
Документация
15.06.2020 10:50:39
 
17.06.2020 10:25:33
0.44 MB
17.06.2020 10:25:33
0.07 MB
17.06.2020 10:25:33
0.13 MB
17.06.2020 10:25:33
14.27 MB
17.06.2020 10:25:33
0.13 MB
17.06.2020 10:25:33
25.12 MB
Номер на преписка в АОП
15.06.2020 10:50:39
00044-2020-0048
Срок за получаване на офертите
15.06.2020 10:50:39
20.08.2020 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
15.06.2020 10:50:39
 
17.09.2020 10:09:58
0.28 MB
25.02.2021 16:06:51
0.16 MB
25.02.2021 16:06:51
0.27 MB
25.02.2021 16:06:51
0.71 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
05.01.2021 11:27:46
53-00-35 от 05.01.2021
На 08.01.2021г. от 14:00 часа, в зала № 701 на VII етаж, в сградата на АПИ, ще бъдат отворени ценовите предложения.
05.01.2021 11:27:46
0.04 MB
Решение за класиране
25.02.2021 16:06:51
26 от 23.02.2021
 
Договор No.РД-37-8/11.05.2021
Обособена позиция
21.05.2021 11:14:04
1
Предмет на договора
21.05.2021 11:14:04
„Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с проектиране и строителство на обект: Модернизация на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ в участъка от източната граница на поземлен имот с идентификатор 35479.1.531 по КККР на с. Калотина до км 1+000 (с приблизителна дължина 90 м)“.
Договор
21.05.2021 11:14:04
РД-37-8 от 11.05.2021
1012937/18.05.2021г.
21.05.2021 11:14:04
1.37 MB
21.05.2021 11:14:04
0.05 MB
21.05.2021 11:14:04
0.05 MB
21.05.2021 11:14:04
0.04 MB
Стойност на договора
21.05.2021 11:14:04
BGN, 7 950.00, 20.00, 9 540.00
Изпълнител
21.05.2021 11:14:04
Консулт Инженерингс ЕООД