ОП Ид.No
1440
Обект на поръчката
15.06.2020 11:00:32
Услуга
Предмет на поръчката
15.06.2020 11:00:32
“Изпълнение на дейности за пътна безопасност и публичност, попадащи в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, на проект ROBG 390 “Основен ремонт на път II 81 Костинброд - Берковица - Монтана от км 94+000 до км 101+199.48, област Монтана”, финансиран по Програма Интеррег V A Румъния - България 2014 2020
Ред за провеждане
15.06.2020 11:00:32
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
15.06.2020 11:00:32
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
15.06.2020 11:00:32
78 от 12.06.2020
983270/12.06.2020 г.
15.06.2020 11:00:32
0.17 MB
Обявление/Публична покана
15.06.2020 11:00:32
от 12.06.2020
983273/12.06.2020 г.
15.06.2020 11:00:32
0.36 MB
Документация
15.06.2020 11:00:32
 
Номер на преписка в АОП
15.06.2020 11:00:32
00044-2020-0046
Срок за получаване на офертите
15.06.2020 11:00:32
27.08.2020 17:30
Обявление за отваряне на ценови оферти
04.09.2020 14:03:38
53-00-8547 от 04.09.2020
На 10.09.2020 г. от 14:00 часа в зала № 701 в сградата на АПИ ще бъде отворено ценовото предложение на допуснатия участник.
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
15.06.2020 11:00:32
 
23.10.2020 18:05:49
0.08 MB
23.10.2020 18:05:49
0.07 MB
23.10.2020 18:05:49
0.08 MB
23.10.2020 18:05:49
0.22 MB
Решение за класиране
23.10.2020 18:05:49
137 от 23.10.2020
 
Договор No.РД-37-19/17.12.2020
Обособена позиция
21.12.2020 16:16:06
1
Предмет на договора
21.12.2020 16:16:06
“Изпълнение на дейности за пътна безопасност и публичност, попадащи в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, на проект ROBG 390 “Основен ремонт на път II 81 Костинброд - Берковица - Монтана от км 94+000 до км 101+199.48, област Монтана”, финансиран по Програма Интеррег V A Румъния - България 2014 2020
Договор
21.12.2020 16:16:06
РД-37-19 от 17.12.2020
1002903/18.12.2020г.
21.12.2020 16:16:06
0.81 MB
21.12.2020 16:16:06
0.04 MB
21.12.2020 16:16:06
0.05 MB
Стойност на договора
21.12.2020 16:16:06
BGN, 2 850.00, 20.00, 3 420.00
Изпълнител
21.12.2020 16:16:06
203618776, Принтинг Хаус ЕООД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
28.03.2022 14:47:49
24-00-704 от 28.03.2022
1032376/28.03.2022