ОП Ид.No
1442
Обект на поръчката
15.06.2020 10:55:33
Услуга
Предмет на поръчката
15.06.2020 10:55:33
“Изпълнение на дейности за пътна безопасност и публичност на проект ROBG 390 “Основен ремонт на път II 81 Костинброд - Берковица - Монтана от км 94+000 до км 101+199.48, област Монтана”, финансиран по Програма Интеррег V A Румъния - България 2014 – 2020“
Ред за провеждане
15.06.2020 10:55:33
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
15.06.2020 10:55:33
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
15.06.2020 10:55:33
81 от 12.06.2020
983388/12.06.2020 г.
15.06.2020 10:55:33
0.18 MB
Обявление/Публична покана
15.06.2020 10:55:33
от 12.06.2020
983459/12.06.2020 г.
15.06.2020 10:55:33
0.34 MB
Документация
15.06.2020 10:55:33
 
Номер на преписка в АОП
15.06.2020 10:55:33
00044-2020-0051
Срок за получаване на офертите
15.06.2020 10:55:33
31.08.2020 17:30
Решение за прекратяване
03.09.2020 16:59:26
114 от 03.09.2020
994160/15.09.2020