ОП Ид.No
1443
Обект на поръчката
12.06.2020 16:59:38
Услуга
Предмет на поръчката
12.06.2020 16:59:38
Възлагане на маркиране на насаждения от горски територии собственост на АПИ
Ред за провеждане
12.06.2020 16:59:38
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица по ЗОП чл.20 ал.2
Вид процедура/основание за провеждане
12.06.2020 16:59:38
Събиране на оферти с обява или покана до определени лица
Обявление/Публична покана
12.06.2020 16:59:38
24-00-103 от 12.06.2020
12.06.2020 16:59:38
6.81 MB
Документация
12.06.2020 16:59:38
 
12.06.2020 16:59:38
0.12 MB
Номер на преписка в АОП
12.06.2020 16:59:38
9099778/12.06.2020
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9099778
12.06.2020 16:59:38
1.76 MB
Срок за получаване на офертите
12.06.2020 16:59:38
23.06.2020 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
12.06.2020 16:59:38
66-Лч-314 от 30.06.2020
Протокол по чл.192, ал.4
30.06.2020 14:17:42
6.45 MB
 
Договор No.РД-37-3/30.07.2020
Обособена позиция
11.08.2020 14:01:51
1
Предмет на договора
11.08.2020 14:01:51
Възлагане на маркиране на насаждения от горски територии собственост на АПИ
Договор тип
11.08.2020 14:01:51
Договор за изпълнение на обществена поръчка
РД-37-3/30.07.2020
11.08.2020 14:01:51
5.81 MB
Договор
11.08.2020 14:01:51
РД-37-3 от 30.07.2020
11.08.2020 14:01:51
5.81 MB
Стойност на договора
11.08.2020 14:01:51
BGN, 40 000.00, 20.00, 48 000.00
Максимална стойност. Крайната цена се формира след маркиране и отразяване на действително маркираните количества
Срок за изпълнение
11.08.2020 14:01:51
 
До изчерпване на финансовия ресурс или изпълнението на дейностите, което обстоятелство настъпи първо.
Изпълнител
11.08.2020 14:01:51
201496291, Пенчевлес ЕООД