ОП Ид.No
1454
Обект на поръчката
12.10.2020 10:48:05
Услуга
Предмет на поръчката
12.10.2020 10:48:05
Супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала "Струма" Лот 3.3
Ред за провеждане
12.10.2020 10:48:05
Открита процедура по ЗОП чл.18 ал.1 т.1
Вид процедура/основание за провеждане
12.10.2020 10:48:05
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
12.10.2020 10:48:05
 
Решението и обявлението и договора са налични на профила на купувача на НКСИП
Документация
12.10.2020 10:48:05
Налична на профила на купувача на НКСИП
Номер на преписка в АОП
12.10.2020 10:48:05
03461-2015-0003
Поръчката е открита и проведена от Национална компания Стратегически инфраструктурни проекти (с прекратена дейност от 15.04.2016 г.)
 
Договор No.138/25.09.2015
Обособена позиция
12.10.2020 10:48:05
1
Предмет на договора
12.10.2020 10:48:05
Супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала "Струма" Лот 3.3
Договор тип
12.10.2020 10:48:05
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
12.10.2020 10:48:05
138 от 25.09.2015
Стойност на договора
12.10.2020 10:48:05
BGN, 2 998 161.28, 20.00, 3 597 793.54
Изпълнител
12.10.2020 10:48:05
Пътинвест-инженеринг АД
Промени в условията на договора
12.10.2020 10:48:05