ОП Ид.No
1456
Обект на поръчката
30.10.2020 14:12:10
Доставка
Предмет на поръчката
30.10.2020 14:12:10
„Доставка на копирна хартия за органите на изпълнителната власт и техните администрации“
Ред за провеждане
30.10.2020 14:12:10
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
30.10.2020 14:12:10
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
30.10.2020 14:12:10
53-00-10216 от 30.10.2020
30.10.2020 14:12:10
0.17 MB
Документация
30.10.2020 14:12:10
 
Номер на преписка в АОП
30.10.2020 14:12:10
Към 00210-2019-0027
Към Рамково споразумение № СПОР-9/08.06.2020 г., с предмет: „Доставка на копирна хартия за органите на изпълнителната власт и техните администрации“
Срок за получаване на офертите
30.10.2020 14:12:10
 
До 23:59 часа на 16.11.2020 г. в СЕВОП. Поръчката се провежда по електронен път чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП)
Обявление за отваряне на ценови оферти
17.11.2020 16:20:53
53-00-10854 от 17.11.2020
На 23.11.2020 г. /понеделник/ от 14:00 часа (системно време в СЕВОП) ще бъдат отворени ценовите оферти.
17.11.2020 16:20:53
0.12 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
11.12.2020 11:21:21
 
11.12.2020 11:21:21
5.75 MB
11.12.2020 11:21:21
3.5 MB
Решение за класиране
11.12.2020 11:21:21
157 от 10.12.2020
11.12.2020 11:21:21
2.17 MB
 
Договор No.Д-18/08.02.2021
Обособена позиция
19.02.2021 13:43:44
1
Предмет на договора
19.02.2021 13:43:44
„Доставка на копирна хартия за органите на изпълнителната власт и техните администрации“
Договор
19.02.2021 13:43:44
Д-18 от 08.02.2021
1007634/16.02.2021г.
19.02.2021 13:43:44
0.2 MB
19.02.2021 13:43:44
0.02 MB
19.02.2021 13:43:44
0.09 MB
Стойност на договора
19.02.2021 13:43:44
BGN, 111 696.80, 20.00, 134 036.16
Изпълнител
19.02.2021 13:43:44
121798467, Роел-98 ООД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
21.02.2022 11:38:58
24-00-373 от 21.02.2022
№ 1030533/21.02.2022