ОП Ид.No
1457
Обект на поръчката
09.11.2020 10:58:42
Доставка
Предмет на поръчката
09.11.2020 10:58:42
"Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за нуждите на Агенция "Пътна инфраструктура"
Ред за провеждане
09.11.2020 10:58:42
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
09.11.2020 10:58:42
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
09.11.2020 10:58:42
53-00-10500 от 09.11.2020
09.11.2020 10:58:42
0.18 MB
Документация
09.11.2020 10:58:42
 
Номер на преписка в АОП
09.11.2020 10:58:42
към 00210-2017-0013
(към Рамково споразумение № СПОР-7/ 15.03.2018 г. на ЦОП с предмет „Доставка и монтаж на офис - обзавеждане и мебели за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации“ , в частта по Обособена позиция 1: „Доставка и монтаж на офис-мебели и столове“.)
Срок за получаване на офертите
09.11.2020 10:58:42
23.11.2020 23:59
(Поръчката се провежда по електронен път чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП))
Обявление за отваряне на ценови оферти
24.11.2020 16:23:50
53-00-11096 от 24.11.2020
На 30.11.2020 г. /понеделник/ от 14:00 часа в системата на СЕВОП
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
09.11.2020 10:58:42
 
16.12.2020 15:36:46
6.91 MB
16.12.2020 15:36:46
4.27 MB
Решение за определяне на изпълнител
16.12.2020 15:36:46
163 от 16.12.2020
 
Договор No.Д-23/12.02.2021
Обособена позиция
04.03.2021 17:02:38
1
Предмет на договора
04.03.2021 17:02:38
"Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за нуждите на Агенция "Пътна инфраструктура"
Договор
04.03.2021 17:02:38
Д-23 от 12.02.2021
1008508/01.03.21г.
Стойност на договора
04.03.2021 17:02:38
BGN, 29 845.09, 20.00, 35 814.11
Изпълнител
04.03.2021 17:02:38
Кооперация Панда
Уведомление на АОП за изпълнен договор
08.11.2022 15:16:12
24-00-2835 от 08.11.2022
1039281/08.11.2022 г.