ОП Ид.No
1485
Обект на поръчката
20.10.2023 10:21:19
Услуга
Предмет на поръчката
20.10.2023 10:21:19
„Извършване на археологическо наблюдение по време на строителство по трасето на обект: АМ „Русе - Велико Търново“ от км 0+400 до км 76+040, за Обособена позиция № 2: „Обход на гр. Бяла от км 40+640 до км 76+040”, участък от км 61+140 до км 69+040“
Ред за провеждане
20.10.2023 10:21:19
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
20.10.2023 10:21:19
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
20.10.2023 10:21:19
33-00-142 от 20.10.2023
20.10.2023 10:21:19
0.13 MB
Документация
20.10.2023 10:21:19
 
Номер на преписка в АОП
20.10.2023 10:21:19
към 00044-2020-0002
Към рамково споразумение № 33-00-50/28.04.2020г.)
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
20.10.2023 10:21:19
 
Решение за класиране
27.10.2023 15:48:32
208 от 27.10.2023
 
Договор No.РД-37-93/15.11.2023
Обособена позиция
14.12.2023 10:27:02
1
Предмет на договора
14.12.2023 10:27:02
„Извършване на археологическо наблюдение по време на строителство по трасето на обект: АМ „Русе - Велико Търново“ от км 0+400 до км 76+040, за Обособена позиция № 2: „Обход на гр. Бяла от км 40+640 до км 76+040”, участък от км 61+140 до км 69+040“
Договор
14.12.2023 10:27:02
РД-37-93 от 15.11.2023
1046071/11.12.2023
14.12.2023 10:27:02
0.65 MB
14.12.2023 10:27:02
0.16 MB
Стойност на договора
14.12.2023 10:27:02
BGN, 43 483.00, 20.00, 52 179.60
Изпълнител
14.12.2023 10:27:02
Национален археологически институт с музей при БАН