ОП Ид.No
1493
Обект на поръчката
02.04.2024 16:35:38
Услуга
Предмет на поръчката
02.04.2024 16:35:38
„Извършване на предварително археологическо проучване на обект № 8 по трасето на обект: АМ „Русе – Велико Търново“ от км 0+400 до км 76+040, за Обособена позиция № 2: “Обход на гр. Бяла от км 40+640 до км 76+040”.
Ред за провеждане
02.04.2024 16:35:38
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
02.04.2024 16:35:38
Към рамково споразумение
Обявление/Публична покана
02.04.2024 16:35:38
03-00-56 от 02.04.2024
02.04.2024 16:35:38
1.75 MB
Документация
02.04.2024 16:35:38
 
02.04.2024 16:35:38
0.04 MB
02.04.2024 16:35:38
0.15 MB
02.04.2024 16:35:38
0.07 MB
Номер на преписка в АОП
02.04.2024 16:35:38
към 00044-2020-0002
Към рамково споразумение № 33-00-50/28.04.2020г.)
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
02.04.2024 16:35:38
 
Решение за класиране
17.04.2024 10:40:38
51 от 17.04.2024
 
Договор No.Д-50/26.04.2024
Обособена позиция
29.05.2024 15:07:41
1
Предмет на договора
29.05.2024 15:07:41
„Извършване на предварително археологическо проучване на обект № 8 по трасето на обект: АМ „Русе – Велико Търново“ от км 0+400 до км 76+040, за Обособена позиция № 2: “Обход на гр. Бяла от км 40+640 до км 76+040”.
Договор
29.05.2024 15:07:41
Д-50 от 26.04.2024
1047665 / 29.05.2024
29.05.2024 15:07:41
2.08 MB
29.05.2024 15:07:41
0.27 MB
Стойност на договора
29.05.2024 15:07:41
BGN, 772 141.00, 20.00, 926 569.20
Изпълнител
29.05.2024 15:07:41
Национален археологически институт с музей при БАН