ОП Ид.No
233
Обект на поръчката
13.03.2015 17:04:14
Услуга
Предмет на поръчката
13.03.2015 17:04:14
Избор на изпълнител на консултантска услуга (строителен надзор) във връзка със строителство на обект:„Път I-9 Слънчев бряг–Бургас, Обход гр.Поморие, участък от км 217+000 до км 222+849,41/километраж по проект/“
Източник на финансиране
26.08.2016 14:33:35
АПИ
Ред за провеждане
13.03.2015 17:04:14
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
13.03.2015 17:04:14
Открита процедура
Решение за откриване на процедурата
13.03.2015 17:04:14
41 от 13.03.2015
13.03.2015 17:04:14
0.34 MB
Обявление/Публична покана
13.03.2015 17:04:14
 
13.03.2015 17:04:14
0.24 MB
Документация
13.03.2015 17:04:14
 
13.03.2015 17:04:14
116.86 MB
Разяснения по документация за участие
01.04.2015 15:36:34
 
Номер на преписка в АОП
13.03.2015 17:04:14
00044-2015-0011
Срок за получаване на офертите
13.03.2015 17:04:14
27.04.2015 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
25.06.2015 17:01:36
 
25.06.2015 17:01:36
1.45 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
02.09.2015 15:11:55
53-00-9834 от 02.09.2015
отваряне на цени на 07.09.2015 г. от 11:00 часа в зала 701 в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
17.06.2016 12:09:34
 
17.06.2016 12:09:34
3.07 MB
17.06.2016 12:09:34
1.07 MB
Решение за класиране
17.06.2016 12:09:34
80 от 17.06.2016
17.06.2016 12:09:34
0.92 MB
 
Договор No.РД-36-13/01.09.2017
Обособена позиция
13.09.2017 10:24:14
1
Предмет на договора
13.09.2017 10:24:14
Избор на изпълнител на консултантска услуга (строителен надзор) във връзка със строителство на обект:„Път I-9 Слънчев бряг–Бургас, Обход гр.Поморие, участък от км 217+000 до км 222+849,41/километраж по проект/“
Договор тип
13.09.2017 10:24:14
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
13.09.2017 10:24:14
РД-36-13 от 01.09.2017
804451/11.09.2017
13.09.2017 10:24:14
1.99 MB
13.09.2017 10:24:14
0.13 MB
13.09.2017 10:24:14
0.77 MB
Стойност на договора
13.09.2017 10:24:14
BGN, 227 500.00, 20.00, 273 000.00
Изпълнител
13.09.2017 10:24:14
Пътконсулт 2000 ЕООД