ОП Ид.No
235
Обект на поръчката
16.03.2015 09:18:22
Строителство
Предмет на поръчката
16.03.2015 09:18:22
„Определяне на изпълнител за строителство на обект: Път I-9 Слънчев бряг – Бургас, Обход гр.Поморие, участък от км 217+000 до км 222+849,41“
Източник на финансиране
02.11.2016 17:41:15
АПИ
Ред за провеждане
16.03.2015 09:18:22
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
16.03.2015 09:18:22
Открита процедура
Становище от АОП
24.03.2015 11:32:42
ПК-СНБ-4 от 21.03.2015
Решение за откриване на процедурата
16.03.2015 09:18:22
42 от 13.03.2015
16.03.2015 09:18:22
0.33 MB
Обявление/Публична покана
16.03.2015 09:18:22
 
16.03.2015 09:18:22
0.25 MB
Документация
16.03.2015 09:18:22
 
16.03.2015 09:18:22
116.85 MB
Номер на преписка в АОП
24.03.2015 11:32:42
00044-2015-0012
Срок за получаване на офертите
16.03.2015 09:18:22
27.04.2015 17:00
Разяснения по документация за участие
23.03.2015 16:41:24
 
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
05.06.2015 15:25:16
 
05.06.2015 15:25:16
1.83 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
13.06.2016 15:41:41
53-00-4455 от 13.06.2016
На 17.06.2016 г. от 10:00 часа в зала 701 в сградата на АПИ
13.06.2016 15:41:41
0.07 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
02.11.2016 17:41:15
 
02.11.2016 17:41:15
4.81 MB
02.11.2016 17:41:15
0.37 MB
02.11.2016 17:41:15
0.13 MB
Решение за класиране
02.11.2016 17:41:15
142 от 02.11.2016
02.11.2016 17:41:15
0.13 MB
 
Договор No.РД-33-8/15.08.2017
Обособена позиция
17.08.2017 11:43:13
1
Предмет на договора
17.08.2017 11:43:13
„Определяне на изпълнител за строителство на обект: Път I-9 Слънчев бряг – Бургас, Обход гр.Поморие, участък от км 217+000 до км 222+849,41“
Договор тип
17.08.2017 11:43:13
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
17.08.2017 11:43:13
РД-33-8 от 15.08.2017
800689/15.08.2017
17.08.2017 11:43:13
2.97 MB
17.08.2017 11:43:13
0.4 MB
17.08.2017 11:43:13
2.04 MB
17.08.2017 11:43:13
0.11 MB
Стойност на договора
17.08.2017 11:43:13
BGN, 17 208 886.62, 20.00, 20 650 663.94
Срок за изпълнение
17.08.2017 11:43:13
 
12 месеца
Изпълнител
17.08.2017 11:43:13
ДЗЗД Поморие 2015
Промени в условията на договора
20.03.2019 09:52:30
Допълнително Споразумение 53-00-2615/18.03.2019 г.