ОП Ид.No
272
Обект на поръчката
21.03.2015 09:59:15
Строителство
Предмет на поръчката
21.03.2015 09:59:15
„Избор на изпълнител за поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на автомагистрален участък АМ „Хемус” от км 0+000 до км 78+554 и пътна връзка „Прелок” от км 0+000 до км 3+024, включително и принадлежащите пътни връзки, поддържане осветлението на тунели: „Витиня”, „Топли дол”, „Ечемишка” и „Правешки ханове” с обслужващите ги подстанции и далекопроводи, охрана на пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на автомагистралата на територията на ОПУ – София и ОПУ - Ловеч, стопанисвани от АПИ”
Източник на финансиране
20.09.2016 13:19:51
АПИ
Ред за провеждане
21.03.2015 09:59:15
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
21.03.2015 09:59:15
Открита процедура
Становище от АОП
26.03.2015 16:11:41
ПК-СНБ-3 от 26.03.2015
Решение за откриване на процедурата
21.03.2015 09:59:15
43 от 20.03.2015
655727/20.03.2015
21.03.2015 09:59:15
1.49 MB
Обявление/Публична покана
21.03.2015 09:59:15
от 20.03.2015
655728/20.03.2015
21.03.2015 09:59:15
2.53 MB
Документация
21.03.2015 09:59:15
 
Номер на преписка в АОП
24.03.2015 14:08:10
00044-2015-0014
Срок за получаване на офертите
21.03.2015 09:59:15
04.05.2015 17:00
Разяснения по документация за участие
07.04.2015 14:49:26
 
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
14.05.2015 17:42:16
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
25.05.2015 17:19:21
от 26.05.2015
12 :00 часа, зала 406А
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
29.05.2015 16:30:05
 
29.05.2015 16:30:05
1.44 MB
29.05.2015 16:30:05
1.44 MB
Решение за класиране
29.05.2015 16:30:05
116 от 29.05.2015
29.05.2015 16:30:05
0.07 MB
 
Договор No.РД-33-4/29.05.2015
Обособена позиция
19.06.2015 15:22:04
1
Предмет на договора
19.06.2015 15:22:04
„Избор на изпълнител за поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на автомагистрален участък АМ „Хемус” от км 0+000 до км 78+554 и пътна връзка „Прелок” от км 0+000 до км 3+024, включително и принадлежащите пътни връзки, поддържане осветлението на тунели: „Витиня”, „Топли дол”, „Ечемишка” и „Правешки ханове” с обслужващите ги подстанции и далекопроводи, охрана на пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на автомагистралата на територията на ОПУ – София и ОПУ - Ловеч, стопанисвани от АПИ”
Договор тип
19.06.2015 15:22:04
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
19.06.2015 15:22:04
РД-33-4 от 29.05.2015
Стойност на договора
19.06.2015 15:22:04
BGN, 0.00, 20.00, 0.00
по единични цени
Срок за изпълнение
19.06.2015 15:22:04
 
48 месеца
Изпълнител
19.06.2015 15:22:04
831646048, Автомагистрали ЕАД
Състояние на договора
19.06.2015 15:22:04
В изпълнение
Промени в условията на договора
19.06.2019 10:57:44
Допълнително Споразумение
Уведомление на АОП за изпълнен договор
23.11.2021 15:16:01
24-00-2568 от 23.11.2021
1024103/23.11.2021г.
Плащания