ОП Ид.No
281
Обект на поръчката
21.03.2015 10:05:23
Услуга
Предмет на поръчката
21.03.2015 10:05:23
„Извършване на консултантска услуга във връзка с допълнителни строително-монтажни работи на обект: АМ „МАРИЦА” ЛОТ № 1 , ОРИЗОВО – ДИМИТРОВГРАД ОТ КМ 5+000 ДО КМ 36+400” с три обособени подобекта:Подобект І: „Стабилизиране на теренната основа под насипите и на пластове от зона „Б”; Подобект ІІ: „Укрепване на откоси на изкопи”; Подобект ІІІ: „Проектиране и изграждане на съоръжения, осигуряващи преминаването на отводнителен канал, пресичащ трасето на АМ „Марица” при км 26+070“.
Ред за провеждане
21.03.2015 10:05:23
ЗОП чл.90
Вид процедура/основание за провеждане
21.03.2015 10:05:23
Договаряне без обявление, чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП
Становище от АОП
02.07.2015 11:46:45
Е-31-00-015846 от 02.07.2015
Решение за откриване на процедурата
21.03.2015 10:05:23
45 от 20.03.2015
21.03.2015 10:05:23
0.29 MB
Покани до участниците
21.03.2015 10:05:23
53-00-3181 от 20.03.2015
21.03.2015 10:05:23
0.2 MB
Документация
21.03.2015 10:05:23
 
21.03.2015 10:05:23
0.23 MB
Номер на преписка в АОП
24.03.2015 14:09:29
00044-2015-0015
Срок за получаване на офертите
21.03.2015 10:05:23
26.03.2015 17:00
Решение за класиране
29.04.2015 14:54:13
77 от 29.04.2015
29.04.2015 14:54:13
0.41 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
29.04.2015 14:54:13
 
29.04.2015 14:54:13
2.04 MB
 
Договор No.РД-34-2/03.07.2015
Обособена позиция
10.07.2015 11:59:15
1
Предмет на договора
10.07.2015 11:59:15
„Извършване на консултантска услуга във връзка с допълнителни строително-монтажни работи на обект: АМ „МАРИЦА” ЛОТ № 1 , ОРИЗОВО – ДИМИТРОВГРАД ОТ КМ 5+000 ДО КМ 36+400” с три обособени подобекта:Подобект І: „Стабилизиране на теренната основа под насипите и на пластове от зона „Б”; Подобект ІІ: „Укрепване на откоси на изкопи”; Подобект ІІІ: „Проектиране и изграждане на съоръжения, осигуряващи преминаването на отводнителен канал, пресичащ трасето на АМ „Марица” при км 26+070“.
Договор тип
10.07.2015 11:59:15
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
10.07.2015 11:59:15
РД-34-2 от 03.07.2015
10.07.2015 11:59:15
1.18 MB
10.07.2015 11:59:15
0.06 MB
Стойност на договора
10.07.2015 11:59:15
BGN, 281 000.00, 20.00, 337 200.00
Срок за изпълнение
10.07.2015 11:59:15
 
от датата на влизане в сила на договора до съставяне и подписване на Констативен приемо-предавателен протокол за установяване годността за приемане на строежа от комисия на Възложителя, с представители на Консултанта и Изпълнителя по основния договор, както и по време на срока на изпълнение на СМР свързани с отстраняване на проявени дефекти за целия гаранционен период на строежа
Изпълнител
10.07.2015 11:59:15
ДЗЗД Т7/СНИК
Плащания