ОП Ид.No
292
Обект на поръчката
24.03.2015 11:04:15
Строителство
Предмет на поръчката
24.03.2015 11:04:15
„Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на 1368.322 км републикански пътища на територията на Областно пътно управление София,стопанисвани от АПИ,съгласно чл19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата"
Ред за провеждане
24.03.2015 11:04:15
ЗОП чл.90
Вид процедура/основание за провеждане
24.03.2015 11:04:15
Договаряне без обявление чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП
Решение за откриване на процедурата
24.03.2015 11:04:15
46 от 24.03.2015
24.03.2015 11:04:15
0.54 MB
Покани до участниците
24.03.2015 11:04:15
Покана до Обединение София 2012 - 53-00-3272 от 24.03.2015
24.03.2015 11:04:15
0.97 MB
24.03.2015 11:04:15
0.3 MB
Решение за прекратяване
30.03.2015 17:53:31
51 от 30.03.2015
658304 от 30.03.2015 г.
30.03.2015 17:53:31
0.36 MB
Номер на преписка в АОП
24.03.2015 11:04:15
00044-2015-0016
Срок за получаване на офертите
24.03.2015 11:04:15
27.03.2015 17:00