ОП Ид.No
303
Обект на поръчката
27.03.2015 18:05:15
Услуга
Предмет на поръчката
27.03.2015 18:05:15
„Избор на Изпълнител за извършване на консултантска услуга във връзка със строителството по проект „Реконструкция на път ІIІ-867 Мадан – Златоград – Бенковски”, с три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Участък от км 22+157 до км 22+992 и от км 23+889 до км 28+135, с обща дължина 5.081 км. Обособена позиция № 2: Участък от км 28+135 до км 32+478, с обща дължина 4.343 км. Обособена позиция № 3: Участък от км 32+478 до км 38+443, с обща дължина 5.965 км.
Източник на финансиране
25.04.2019 11:10:59
ТГС
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция № 1: Участък от км 22+157 до км 22+992 и от км 23+889 до км 28+135, с обща дължина 5.081 км.
2 Обособена позиция № 2: Участък от км 28+135 до км 32+478 с обща дължина 4.343 км.
3 Обособена позиция № 3: Участък от км 32+478 до км 38+443, с обща дължина 5.965 км.
Ред за провеждане
27.03.2015 18:05:15
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
27.03.2015 18:05:15
Открита процедура
Решение за откриване на процедурата
27.03.2015 18:05:15
48 от 27.03.2015
657734 от 27.03.2015
27.03.2015 18:05:15
0.25 MB
Обявление/Публична покана
27.03.2015 18:05:15
от 27.03.2015
657735 от 27.03.2015
27.03.2015 18:05:15
0.26 MB
Документация
27.03.2015 18:05:15
 
27.03.2015 18:05:15
43.25 MB
27.03.2015 18:05:15
57.11 MB
27.03.2015 18:05:15
67.32 MB
Номер на преписка в АОП
27.03.2015 18:05:15
00044-2015-0017
Срок за получаване на офертите
27.03.2015 18:05:15
07.05.2015 17:00
Разяснения по документация за участие
27.04.2015 17:41:18
 
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
03.06.2015 16:55:36
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
17.06.2015 17:59:54
53-00-6744 от 17.06.2015
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
16.07.2015 16:19:52
 
16.07.2015 16:19:52
0.52 MB
16.07.2015 16:19:52
0.6 MB
Решение за класиране
16.07.2015 16:19:52
162 от 16.07.2015
Гаранция за участие
24.09.2015 14:28:41
0.01 MB
 
Договор No.РД-36-21/25.08.2015
Обособена позиция
27.08.2015 11:23:56
1
Предмет на договора
27.08.2015 11:23:56
Обособена позиция № 1: Участък от км 22+157 до км 22+992 и от км 23+889 до км 28+135, с обща дължина 5.081 км.
Договор тип
27.08.2015 11:23:56
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
27.08.2015 11:23:56
РД-36-21 от 25.08.2015
684647/27.08.2015 г.
Стойност на договора
27.08.2015 11:23:56
BGN, 30 890.00, 20.00, 37 068.00
Срок за изпълнение
27.08.2015 11:23:56
 
до датата на въвеждане на Строежа в експлоатация
Изпълнител
27.08.2015 11:23:56
Екоинженеринг ЕООД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
25.04.2019 11:10:59
 
 
Договор No.Рд-36-20/25.08.2015
Обособена позиция
27.08.2015 11:23:56
2
Предмет на договора
27.08.2015 11:23:56
Обособена позиция № 2: Участък от км 28+135 до км 32+478 с обща дължина 4.343 км.
Договор тип
27.08.2015 11:23:56
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
27.08.2015 11:23:56
Рд-36-20 от 25.08.2015
27.08.2015 11:23:56
1.29 MB
27.08.2015 11:23:56
0.05 MB
Стойност на договора
27.08.2015 11:23:56
BGN, 29 800.00, 20.00, 35 760.00
Срок за изпълнение
27.08.2015 11:23:56
 
до датата на въвеждане на Строежа в експлоатация
Изпълнител
27.08.2015 11:23:56
ДЗЗД ЕКО БУЛ
Уведомление на АОП за изпълнен договор
25.04.2019 11:10:59
 
 
Договор No.РД-36-19/25.08.2015
Обособена позиция
27.08.2015 11:23:56
3
Предмет на договора
27.08.2015 11:23:56
Обособена позиция № 3: Участък от км 32+478 до км 38+443, с обща дължина 5.965 км.
Договор тип
27.08.2015 11:23:56
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
27.08.2015 11:23:56
РД-36-19 от 25.08.2015
27.08.2015 11:23:56
1.28 MB
27.08.2015 11:23:56
0.05 MB
Стойност на договора
27.08.2015 11:23:56
BGN, 39 600.00, 20.00, 47 520.00
Срок за изпълнение
27.08.2015 11:23:56
 
до датата на въвеждане на Строежа в експлоатация
Изпълнител
27.08.2015 11:23:56
Екоинженеринг ЕООД
Плащания
Плащания
Плащания