ОП Ид.No
33
Обект на поръчката
19.01.2015 18:26:45
Услуга
Предмет на поръчката
19.01.2015 18:26:45
„Извършване на спасително археологическо проучване на обекти по трасето на АМ „Струма” Лот 2, както следва: обект № 15 от км 346+300 до км 346+455, обект от км 343+ 740 до км 343+840 и обект от км 331+300 до км 331+715.”
Ред за провеждане
19.01.2015 18:26:45
ЗОП чл.90
Вид процедура/основание за провеждане
19.01.2015 18:26:45
Договаряне без обявление - чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП
Становище от АОП
10.03.2015 09:47:52
Е-31-00-003005 от 29.01.2015
Решение за откриване на процедурата
19.01.2015 18:26:45
24-00-116 от 19.01.2015
Решение за откриване
19.01.2015 18:26:45
2.16 MB
Покани до участниците
19.01.2015 18:26:45
Покана - 33-00-17 от 19.01.2015
19.01.2015 18:26:45
3.64 MB
Документация
19.01.2015 18:26:45
Приложения
19.01.2015 18:26:45
0.24 MB
Номер на преписка в АОП
20.01.2015 16:28:17
00044-2015-0001
Срок за получаване на офертите
19.01.2015 18:26:45
22.01.2015
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
24.01.2015 17:33:11
от 24.01.2015
24.01.2015 17:33:11
0.64 MB
Решение за определяне на изпълнител
24.01.2015 17:33:11
12 от 24.01.2015
 
Договор No.Д-7/30.01.2015
Обособена позиция
19.03.2015 16:54:28
1
Предмет на договора
19.03.2015 16:54:28
Извършване на спасително археологическо проучване на обект по трасето на АМ "Струма" Лот 2, обект № 15 от км 346+300 до км 346+455, обект от км 343+740 до км 343+840 и обект от км 331+300 до км 331+715
Договор тип
19.03.2015 16:54:28
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
19.03.2015 16:54:28
Д-7 от 30.01.2015
19.03.2015 16:54:28
0.29 MB
Стойност на договора
19.03.2015 16:54:28
BGN, 1 192 309.20, 20.00, 1 430 771.04
Срок за изпълнение
19.03.2015 16:54:28
 
120 календарни дни
Изпълнител
19.03.2015 16:54:28
Национален археологически институт с музей при БАН
Плащания