ОП Ид.No
351
Обект на поръчката
31.03.2015 13:26:56
Строителство
Предмет на поръчката
31.03.2015 13:26:56
„Изпълнение на строително-монтажни работи по проект "Реконструкция на път III- 867 Мадан - Златоград - Бенковски" със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: Участък от км 22+157 до км 22+992 и от км 23+889 до км 28+135 с обща дължина 5.081 км.; Обособена позиция № 2: Участък от км 28+135 до км 32+478 с обща дължина 4.343 км.; Обособена позиция № 3: Участък от км 32+478 до км 38+443 с обща дължина 5.965 км.
Източник на финансиране
25.04.2019 11:02:38
ТГС
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция № 1: Участък от км 22+157 до км 22+992 и от км 23+889 до км 28+135 с обща дължина 5.081 км.
2 Обособена позиция № 2: Участък от км 28+135 до км 32+478 с обща дължина 4.343 км.
3 Обособена позиция № 3: Участък от км 32+478 до км 38+443 с обща дължина 5.965 км.
Ред за провеждане
31.03.2015 13:26:56
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
31.03.2015 13:26:56
Открита процедура
Становище от АОП
01.04.2015 15:48:31
ПК-РР-17 от 01.04.2015
Решение за откриване на процедурата
31.03.2015 13:26:56
52 от 31.03.2015
658615 от 31.03.2015
31.03.2015 13:44:25
0.24 MB
Обявление/Публична покана
31.03.2015 13:26:56
от 31.03.2015
658618 от 31.03.2015
31.03.2015 13:26:56
0.27 MB
Документация
31.03.2015 13:26:56
 
31.03.2015 13:26:56
167.68 MB
Решение за промяна
14.04.2015 15:05:35
 
14.04.2015 15:05:35
0.41 MB
Променена Документация
14.04.2015 15:05:35
 
14.04.2015 15:05:35
0.45 MB
Разяснения по документация за участие
24.04.2015 16:01:04
 
Номер на преписка в АОП
31.03.2015 13:26:56
00044-2015-0019
Срок за получаване на офертите
31.03.2015 13:26:56
14.05.2015 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
16.06.2015 11:19:30
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
17.06.2015 18:25:43
53-00-6715 от 17.06.2015
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
10.07.2015 15:13:04
 
Решение за определяне на изпълнител
10.07.2015 15:13:04
157 от 10.07.2015
Гаранция за участие
15.10.2015 11:07:24
0.01 MB
 
Договор No.РД-33-19/25.08.2015
Обособена позиция
26.08.2015 14:27:13
1
Предмет на договора
26.08.2015 14:27:13
Обособена позиция № 1: Участък от км 22+157 до км 22+992 и от км 23+889 до км 28+135 с обща дължина 5.081 км.
Договор тип
26.08.2015 14:27:13
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
26.08.2015 14:27:13
РД-33-19 от 25.08.2015
Стойност на договора
26.08.2015 14:27:13
BGN, 2 539 916.52, 20.00, 3 047 899.82
Срок за изпълнение
26.08.2015 14:27:13
 
60 дни
Изпълнител
26.08.2015 14:27:13
ПСТ Груп ЕАД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
25.04.2019 11:02:38
24-00-704 от 24.04.2019
 
Договор No.РД-33-18/25.08.2015
Обособена позиция
26.08.2015 14:27:13
2
Предмет на договора
26.08.2015 14:27:13
Обособена позиция № 2: Участък от км 28+135 до км 32+478 с обща дължина 4.343 км.
Договор тип
26.08.2015 14:27:13
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
26.08.2015 14:27:13
РД-33-18 от 25.08.2015
Стойност на договора
26.08.2015 14:27:13
BGN, 2 774 295.79, 20.00, 3 329 154.95
Срок за изпълнение
26.08.2015 14:27:13
 
60 дни
Изпълнител
26.08.2015 14:27:13
ПСТ Груп ЕАД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
07.05.2019 12:06:25
24-00-723 от 07.05.2019
910066
 
Договор No.РД-33-20/25.08.2015
Обособена позиция
26.08.2015 14:27:13
3
Предмет на договора
26.08.2015 14:27:13
Обособена позиция № 3: Участък от км 32+478 до км 38+443 с обща дължина 5.965 км.
Договор тип
26.08.2015 14:27:13
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
26.08.2015 14:27:13
РД-33-20 от 25.08.2015
Стойност на договора
26.08.2015 14:27:13
BGN, 3 560 743.00, 20.00, 4 272 891.60
Срок за изпълнение
26.08.2015 14:27:13
 
60 дни
Изпълнител
26.08.2015 14:27:13
ПСТ Груп ЕАД
Плащания