ОП Ид.No
395
Обект на поръчката
02.04.2015 17:18:52
Строителство
Предмет на поръчката
02.04.2015 17:18:52
„Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект: „Укрепване на републикански път ІІІ - 2042 „Добротица – Присойна – Любичево – (о.п. Омуртаг – Априлово)“, участък от км 5+710 до км 5+750“
Ред за провеждане
02.04.2015 17:18:52
ЗОП чл.90
Вид процедура/основание за провеждане
02.04.2015 17:18:52
Договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП
Становище от АОП
26.05.2015 14:04:48
Е-31-00-019357 от 26.05.2015
Решение за откриване на процедурата
02.04.2015 17:18:52
58 от 02.04.2015
659505 от 02.04.2015
02.04.2015 17:18:52
0.15 MB
Покани до участниците
02.04.2015 17:18:52
 
Документация
02.04.2015 17:18:52
 
02.04.2015 17:18:52
1.76 MB
Номер на преписка в АОП
02.04.2015 17:18:52
00044-2015-0022
Срок за получаване на офертите
02.04.2015 17:18:52
16.04.2015 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
20.05.2015 11:35:14
 
20.05.2015 11:35:14
0.78 MB
Решение за класиране
20.05.2015 11:35:14
107 от 20.05.2015
решение за класиране
20.05.2015 11:35:14
0.08 MB
 
Договор No.Д-97/06.07.2015
Обособена позиция
08.07.2015 11:29:23
1
Предмет на договора
08.07.2015 11:29:23
„Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект: „Укрепване на републикански път ІІІ - 2042 „Добротица – Присойна – Любичево – (о.п. Омуртаг – Априлово)“, участък от км 5+710 до км 5+750“
Договор тип
08.07.2015 11:29:23
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
08.07.2015 11:29:23
Д-97 от 06.07.2015
08.07.2015 11:29:23
1.92 MB
08.07.2015 11:29:23
0.07 MB
Стойност на договора
08.07.2015 11:29:23
BGN, 472 186.00, 20.00, 566 623.20
Срок за изпълнение
08.07.2015 11:29:23
 
90 календарни дни
Изпълнител
08.07.2015 11:29:23
Инжстройинженеринг ЕООД
Състояние на договора
08.07.2015 11:29:23
В изпълнение
Основание за приключване на договора
06.02.2017 11:03:42
Информация за изпълнение на договор 770902/06.02.2017
06.02.2017 11:03:42
2.71 MB
Плащания