ОП Ид.No
399
Обект на поръчката
14.04.2015 09:43:28
Доставка
Предмет на поръчката
14.04.2015 09:43:28
Доставка и монтаж на допълнителни количества ограничителни системи за пътища за обект АМ „Марица” : Лот № 1, „Оризово – Димитровград” от км 5+000 до км 36+400 и Лот № 2, „Димитровград – Капитан Андреево” от км 36+400 до км 70+620.
Ред за провеждане
14.04.2015 09:43:28
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
14.04.2015 09:43:28
Открита процедура
Становище от АОП
20.04.2015 17:02:07
ПК-Т-4 от 20.04.2015
Решение за откриване на процедурата
14.04.2015 09:43:28
64 от 09.04.2015
660984 от 09.04.2015
14.04.2015 09:43:28
0.32 MB
Обявление/Публична покана
14.04.2015 09:43:28
от 09.04.2015
660989 от 09.04.2015
14.04.2015 09:43:28
0.24 MB
Документация
14.04.2015 09:43:28
 
Номер на преписка в АОП
14.04.2015 09:43:28
00044-2015-0030
Срок за получаване на офертите
14.04.2015 09:43:28
21.05.2015 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
25.05.2015 16:24:18
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
02.06.2015 17:32:35
 
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
08.06.2015 16:01:34
 
Решение за определяне на изпълнител
08.06.2015 16:01:34
131 от 08.06.2015
Гаранция за участие
30.06.2015 14:40:07
0.01 MB
 
Договор No.РД-37-7/23.06.2015
Обособена позиция
25.06.2015 13:39:49
1
Предмет на договора
25.06.2015 13:39:49
Доставка и монтаж на допълнителни количества ограничителни системи за пътища за обект АМ „Марица” : Лот № 1, „Оризово – Димитровград” от км 5+000 до км 36+400 и Лот № 2, „Димитровград – Капитан Андреево” от км 36+400 до км 70+620.
Договор тип
25.06.2015 13:39:49
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
25.06.2015 13:39:49
РД-37-7 от 23.06.2015
Стойност на договора
25.06.2015 13:39:49
BGN, 7 199 827.79, 20.00, 8 639 793.35
Срок за изпълнение
25.06.2015 13:39:49
 
60 календарни дни
Изпълнител
25.06.2015 13:39:49
Юпитер 05 ООД
Състояние на договора
25.06.2015 13:39:49
В изпълнение
Допълнително споразумение
02.09.2015 17:17:06
ДГ-60 от 14.08.2015
Плащания