ОП Ид.No
407
Обект на поръчката
08.04.2015 09:51:36
Услуга
Предмет на поръчката
08.04.2015 09:51:36
„Изработване на комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на инвестиционния проект за обект: АМ „Марица“ Оризово – Капитан Андреево участък от км 4+660 до км 5+000“
Ред за провеждане
08.04.2015 09:51:36
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
08.04.2015 09:51:36
Към рамково споразумение № 53-00-10479/08.09.2014 г.
Обявление/Публична покана
08.04.2015 09:51:36
53-00-3862 от 07.04.2015
Покана до „ПЪТКОНСУЛТ 2000“ ЕООД; „ПИ ЕС КОНСУЛТ“ ЕООД; “ТРАНСКОНСУЛТ- БГ” ООД; „РУТЕКС“ ООД; ДЗЗД“ НАЦИОНАЛНИ ТРАНСПОРТНИ ОСИ“; „ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД; ДЗЗД“ЕЖИС АЛМЕКС БЪЛГАРИЯ“; СДРУЖЕНИЕ ДЗЗД „АПИ КОНСУЛТ“.
Срок за получаване на офертите
15.04.2015 09:21:15
16.04.2015 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
27.04.2015 12:30:04
от 27.04.2015
27.04.2015 12:30:04
0.32 MB
14.05.2015 12:13:45
0.42 MB
Решение за класиране
14.05.2015 12:13:45
№ 92 от 13.05.2015
14.05.2015 12:13:45
0.12 MB
 
Договор No.РД-37-8/02.07.2015
Обособена позиция
16.07.2015 11:52:19
1
Предмет на договора
16.07.2015 11:52:19
„Изработване на комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на инвестиционния проект за обект: АМ „Марица“ Оризово – Капитан Андреево участък от км 4+660 до км 5+000“
Договор тип
16.07.2015 11:52:19
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
16.07.2015 11:52:19
РД-37-8 от 02.07.2015
16.07.2015 11:52:19
0.33 MB
16.07.2015 11:52:19
0.04 MB
Стойност на договора
16.07.2015 11:52:19
BGN, 898.00, 20.00, 1 077.60
Срок за изпълнение
16.07.2015 11:52:19
 
7 календарни дни
Изпълнител
16.07.2015 11:52:19
176895047, СДРУЖЕНИЕ ДЗЗД АПИ КОНСУЛТ
Гаранции
Плащания